God. 5, br. 1/2, januar 2004
 
Doina Banciu
Nacionalni institut za istraživanja i razvoj u informatici, Bukurešt, Rumunija
 
NACIONALNI ISTRAŽIVAČKI, RAZVOJNI I INOVACIONI PROGRAM INFORMACIONO DRUŠTVO - INFOSOK: PROJEKTI ZA BIBLIOTEKE
 
UDK: 004.75:021.63:06.051(498)
Napomena: Rad je izložen na Međunarodnoj konferenciji "Virtuelna biblioteka: demokratski pristup informacijama" održanoj u Konstanci, Rumunija, od 28. do 31. jula 2003.
Ključne reči: Informaciono društvo, programi, biblioteke, projekti, Rumunija
Sažetak: Predstavljen je Nacionalni istraživački, razvojni i inovacioni program Informaciono društvo - INFOSOK kao deo nacionalnog istraživačkog, razvojnog i inovacionog plana za period 2001-2005. g. koji finansira Vlada Rumunije. Program obuhvata i tri Projekta za biblioteke unutar INFOSOK-a koji se bave: međubibliotečkom onlajn mrežom u obrazovnim i informaciono-dokumentacionim delatnostima, obrazovnim sistemom baziranim na Internetu i IT&C distri-buiranom mrežom za bibliografske i dokumen-tacione informacije