God. 5, br. 1/2, januar 2004
 
Dušan Surla
Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 
Zora Konjović
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
Branko Milosavljević
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
Miroslav Zarić
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
Goran Sladić
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
Zvezdan Protić
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
Srđan Komazec
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
Dušan Okanović
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
PRIKAZ REALIZACIJE MREŽNE DIGITALNE BIBLIOTEKE DOKTORSKIH, MAGISTARSKIH I DIPLOMSKIH RADOVA
 
UDK: 004.4/.7.057.2/.8:004.738.52:025.4
Napomena: Rad je izložen na Stručnom skupu "Rad u sistemu uzajamne katalogizacije" održanom u okviru Devete skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, 10.- 11. oktobra 2003. godine u Narodnoj biblioteci Srbije.
Ključne reči: NDLTD, metapodaci, kompletan tekst, teze, disertacije, korišćenje
Sažetak: Dat je pregled realizacije projekta Mrežna digitalna biblioteka doktorskih, magistarskih i diplomskih radova. Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvo-dine i realizuje se na Univerzitetu u Novom Sadu. Softverska arhitektura sistema je višeslojna Inter-net aplikacija, koja može da radi na različitim hard-versko-softverskim platformama. Sloj za klijentsku stranu je Web-bazirani korisnički interfejs koji omogućuje ažuriranje baze podataka i korisničko pretraživanje.