God. 5, br. 1/2, januar 2004
 
Džudit Dž. Fild
Program bibliotečkih i informacionih nauka, Državni univerzitet Vejn, Detroit
 
DIGITALNE INFORMACIONE USLUGE: POSVEĆENOST DO POSLEDNjEG DAHA?
 
UDK: 004.738.52:025.4/.5
Napomena: Rad je saopšten na Međunarodnoj konferenciji "Virtuelna biblioteka: demokratski pristup informacijama" održanoj u Konstanci, Rumunija, od 28. do 31. jula 2003.

Ključne reči: Digitalne biblioteke, digitalne informacije, usluge, informatori, obuka koris-nika, informacioni intervju, e-pošta, priča-onice.

Sažetak:Razmotrene su ukratko ključne prekretnice u primeni računara koje su započele onlajn revoluciju i omogućile da biblioteke postanu digitalne. Bi-bliotekari danas odgovaraju na izazove Interneta upornošću u obezbeđivanju kvalitetnih informacija i obuka za korisnike kako bi uspešno pronalazili informacije na Web-u i u komercijalnim bazama po-dataka. Odeljenje za digitalne informacije obezbeđu-je pristup elektronskim izvorima informacija pre-ko Web-a uz posredovanje ljudi. Informatori su obučeni da obave informacioni intervju, da upute korisnika na bibliotečke onlajn kataloge i indekse, da pokažu korisnicima kako da izvedu složena pre-traživanja i da obezbede bibliografsku obuku koja obuhvata i vrednovanje izvora. Uticaj usluga digi-talnih informacija na poslove informatora ilu-strovan je preko promena u razvoju kolekcija, suge-stija za efektivni pisani intervju, kao i potrebe za obezbeđivanjem obogaćenije informacione usluge 24 časa dnevno. Po razmatranju pitanja koja se odnose na privatnost korisnika, autorsko pravo, promene u tehnologiji u budućnosti, autor zaključuje da kod digitalnih biblioteka postoji potreba za obezbeđi-vanjem informatora raspoloživih za korisnika i ko-munikaciju putem elektronske pošte ili pričaonica