God. 5, br. 1/2, januar 2004
 
Hermina G. B. Angelesku
Program bibliotečkih i informacionih nauka, Državni univerzitet Vejn, Detroit
 
DIGITALNE INFORMACIJE: ZAŠTITA I PRISTUP
 
UDK: 004.738.5:004.6.056/057:025.5/.85
Napomena: Rad je saopšten na Međunarodnoj konferenciji "Virtuelna biblioteka: demokratski pristup informacijama" održanoj u Konstanci, Rumunija, od 28. do 31. jula 2003.

Ključne reči: digitalne informacije, digitalizacija, zaštita, pristup, obnavljanje, migracija, emulacija, računarski muzeji, mikrofilm, standardi, metapodaci

Sažetak: Polazeći od definicije digitalne zaštite, kao i od prednosti i nedostataka digitalizovanja dokumenata, autor naglašava da pitanje nije u tome da li biblioteke mogu da isporučuju digitalne informacije već je pre u tome koliko dugo i u kojem obimu će moći da obezbeđuju te informacije za korisnike. Pored problema zaštite informacija i pristupa informacijama razmatraju se i strategije zaštite kao što su: osvežavanje, migracija, emula-cija, stvaranje računarskih muzeja, prenos podataka na mikrofilm. Najnovije tehnike koriste standarde i metapodatke: predstavljeni su model Otvorenog arhivskog informacionog sistema, kao i metapodaci koji su se pokazali kao idealno rešenje za problem dugoročne zaštite i pristupa. Autor zaključuje da su zaštita dokumenta i zaštita informacija sadrža-nih u njemu dva različita aspekta istog pitanja i da je glavna snaga računara u pristupu informacijama, a ne u zaštiti informacija.