God. 5, br. 1/2, januar 2004
 
Branko Milosavljević
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
Zora Konjović
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
PRETRAŽIVANjE MULTIMEDIJALNIH INFORMACIJA U SISTEMU DIGITALNIH BIBLIOTEKA MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADOVA
 
UDK: 004.455.032.6XML: 004.738.5
Napomena: Rad je izložen na Stručnom skupu "Rad u sistemu uzajamne katalogizacije" održanom u okviru Devete skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, 10.- 11. oktobra 2003. godine u Narodnoj biblioteci Srbije.
Ključne reči: multimedijalni dokumenti, pronalaženje informacija, XML dokumenti
Sažetak: Postoji više softverskih sistema za pretraživanje multimedijalnih dokumenata. Ovi sistemi imaju i neka ograničenja kao što su fiksna struktura dokumenata i ograničen broj podržanih tipova medija. U cilju prevazilaženja tih nedostataka realizovan je Proširivi sistem za pronalaženje multimedijalnih dokumenata (Extensible Multmedia Information Retrieval System, XMIRS). U radu su navedene osnovne karakteri-stike arhitekture XMIRS-a koja omogućava proširivost sistema različitim modulima za pronalaženje multimedijalnih objekata i različitih modela pronalaženja dokumenata. Opisana je implementacija prototipa XMIRS-a konfigurisanog tako da podrži funkcije pronalaženja dokumenata u softverskom sistemu Mrežna digitalna biblioteka doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, koji se razvija na Univerzitetu u Novom Sadu. Za implementaciju pojedinačnih zahteva iskorišćeni su postojeći raznorodni softverski paketi koji su u XMIRS integrisani u formi njegovih modula. Na kraju su dati ilustrativni primeri pretraživanja tekstualnih sadržaja, slika i video zapisa.