God. 5, br. 1/2, januar 2004
 
Milan Vidaković
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
Zora Konjović
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
PREDLOG REŠENjA CENTRALNOG KATALOGA ZA LOKALNE BAZE BIBLIOTEČKIH ZAPISA
 
UDK: 004.455/.457:004.438JAVA:004.652.4/.5BISIS
Napomena: Rad je izložen na Stručnom skupu "Rad u sistemu uzajamne katalogizacije" održanom u okviru Devete skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, 10.- 11. oktobra 2003. godine u Narodnoj biblioteci Srbije.
Ključne reči: centralni katalog, distribuirane komponente, agenti, Java, BISIS
Sažetak: Većina bibliotečkih informacionih sistema formiraju lokalnu bazu bibliografskih zapisa. Sistem bibliotečke mreže može se formirati nad skupom lokalnih baza bibliografskih zapisa. U ovom slučaju bilo bi korisno formirati virtualni centralni katalog tih bibliografskih zapisa. Jedan predlog ovakvog centralnog kataloga zapisa može se realizovati u tehnologiji distribuiranih softverskih komponenti. To znači da je pretraga po distribuiranim bazama zapisa poverena specijalizovanim distribuiranim softverskim komponentama – softverskim agentima. Za svaki bibliotečki server angažuje se odgovarajući softverski agent koji pretražuje bazu zapisa. Upit iz centralnog kataloga se prosleđuje svim angažovanim softverskim agentima i svi oni paralelno obavljaju pretragu po lokalnim bazama zapisa. Rezultati rada softverskih agenata se sakupljaju u centralnom katalogu i prikazuju kao jedinstven rezultat.