God. 5, br. 1/2, januar 2004

Meri En Šebl
Bibliotečki sistemi,Koledž Opštine Okland, Okrug Okland, Mičigen
 
DIGITALNE BIBLIOTEKE: ONO ŠTO NAM TREBA ILI IZVOR ZBUNjUJUĆIH ZADATAKA
 
UDK: 04.738.52:004.455/.457:024/027.6/.7
Napomena: Rad je saopšten na Međunarodnoj konferenciji "Virtuelna biblioteka: demokratski pristup informacijama" održanoj u Konstanci, Rumunija, od 28. do 31. jula 2003.
Ključne reči: Digitalne biblioteke, izgradnja, visokoškolske biblioteke, bibliotečke mreže, korisnici, usluge, elektronski izvori infor-macija, pristup, digitalizacija, podrška
Sažetak: Izgradnja komponenti digitalne biblioteke Bibliotečkih sistema Koledža Opštine Okland re-zultat je ravnoteže između izazova zadovoljavanja potreba korisnika i ograničenih resursa. Ističući da su biblioteke u konkurenciji sa Guglom i Jahuom i drugim davaocima informacioonih usluga., autor ukazuje na nužnost obezbeđivanja osnova (npr. učini-ti digitalnu biblioteku lakom za pronalaženje in-formacija; spajanje/razdvajanje tradicionalnih i di-gitalnih izvora informacija; održavanje zasebnih ulaza za elektronske izvore informacija; nabavka u jednom koraku preko onlajn kataloga...), kao i obezbe-đivanja usluga sa dodatom vrednošću (npr. onlajn međubibliotečka pozajmica, digitalne informaci-one usluge, korišćenje izvora informacija i izvan kampusa, usluge povezivanja časopisa, informacioni portali, izrada zadataka preko sajta biblioteke, di-gitalizacija, itd...). Lista želja, kao što su npr. "spregnuto pretraživanje", "povezivanje na nivou članaka", "kooperativne virtuelne informacione usluge",., razvijena je u planiranju za budući razvoj digitalne biblioteke.
 
 
 
 
 

Milena Matić
UVODNIK

ČLANCI

 

Robert S. Martin
SARADNjA I PROMENA: ARHIVI, BIBLIOTEKE I MUZEJI U SAD

Džudit Dž. Fild
DIGITALNE INFORMACIONE USLUGE: POSVEĆENOST DO POSLEDNjEG DAHA?

Gordon Nevil
RAZVOJ DIGITALNIH BIBLIOTEKA

Meri En Šebl
DIGITALNE BIBLIOTEKE: ONO ŠTO NAM TREBA ILI IZVOR ZBUNjUJUĆIH ZADATAKA

Hermina G. B. Angelesku
DIGITALNE INFORMACIJE: ZAŠTITA I PRISTUP

Doina Banciu
NACIONALNI ISTRAŽIVAČKI, RAZVOJNI I INOVACIONI PROGRAM INFORMACIONO DRUŠTVO - INFOSOK: PROJEKTI ZA BIBLIOTEKE

Dušan Surla, Zora Konjović, Branko Milosavljević, Miroslav Zarić, Goran Sladić, Zvezdan Protić, Srđan Komazec, Dušan Okanović
PRIKAZ REALIZACIJE MREŽNE DIGITALNE BIBLIOTEKE DOKTORSKIH, MAGISTARSKIH I DIPLOMSKIH RADOVA

Branko Milosavljević, Zora Konjović
PRETRAŽIVANjE MULTIMEDIJALNIH INFORMACIJA U SISTEMU DIGITALNIH BIBLIOTEKA MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADOVA

Miroslav Zarić
IMPLEMENTACIJA PROTOKOLA ZA PRIKUPLjANjE METAPODATAKA U MREŽI DIGITALNIH BIBLIOTEKA TEZA I DISERTACIJA

Milan Vidaković, Zora Konjović
PREDLOG REŠENjA CENTRALNOG KATALOGA ZA LOKALNE BAZE BIBLIOTEČKIH ZAPISA

Gordana Budimir
MARC ZAPISI I XML

 

PRILOZI

DOKUMENTI

INSTITUCIJE

BAZA PODATAKA MBS