Год. 5, бр. 1/2, јануар 2004.
 
Џудит Џ. Филд
Програм библиотечких и информационих наука, Државни универзитет Вејн, Детроит
 
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ: ПОСВЕЋЕНОСТ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА?
 
УДК: 004.738.52:025.4/.5
Напомена: Рад је саопштен на Међународној конференцији "Виртуелна библиотека: демократски приступ информацијама" одржаној у Констанци, Румунија, од 28. до 31. јула 2003.
Кључне речи: Дигиталне библиотеке, дигиталне информације, услуге, информатори, обука корис-ника, информациони интервју, e-пошта, прича-онице.
Сажетак: Размотрене су укратко кључне прекретнице у примени рачунара које су започеле онлајн револуцију и омогућиле да библиотеке постану дигиталнe. Би-блиотекари данас одговарају на изазове Интернета упорношћу у обезбеђивању квалитетних информација и обука за кориснике како би успешно проналазили информације на Web-у и у комерцијалним базама по-датака. Одељење за дигиталне информације обезбеђу-је приступ електронским изворима информација пре-ко Web-a уз посредовање људи. Информатори су обучени да обаве информациони интервју, да упуте корисника на библиотечке онлајн каталоге и индексе, да покажу корисницима како да изведу сложена пре-траживања и да обезбеде библиографску обуку која обухвата и вредновање извора. Утицај услуга диги-талних информација на послове информатора илу-строван је преко промена у развоју колекција, суге-стија за ефективни писани интервју, као и потребе за обезбеђивањем обогаћеније информационе услуге 24 часа дневно. По разматрању питања која се односе на приватност корисника, ауторско право, промене у технологији у будућности, аутор закључује да код дигиталних библиотека постоји потреба за обезбеђи-вањем информатора расположивих за корисника и ко-муникацију путем електронске поште или причаоница.
 
 
 
 
 

Милена Матић 
УВОДНИК

ЧЛАНАК

Роберт С. Мартин 
САРАДЊА И ПРОМЕНА: AРХИВИ, БИБЛИОТЕКЕ И МУЗЕЈИ У САД

Џудит Џ. Филд 
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ: ПОСВЕЋЕНОСТ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА?

Гордон Нeвил 
РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА

Мери Ен Шебл 
ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ: ОНО ШТО НАМ ТРЕБА ИЛИ ИЗВОР ЗБУЊУЈУЋИХ ЗАДАТАКА

Хермина Г. Б. Ангелеску
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: ЗАШТИТА И ПРИСТУП

Доина Банциу 
НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ, РАЗВОЈНИ И ИНОВАЦИОНИ ПРОГРАМ ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО - ИНФОСОК: ПРОЈЕКТИ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Душан Сурла, Зора Коњовић, Бранко Милосављевић, Мирослав Зарић, Горан Сладић, Звездан Протић, Срђан Комазец, Душан Окановић
ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МРЕЖНЕ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОКТОРСКИХ, МАГИСТАРСКИХ И ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Бранко Милосављевић, Зора Коњовић 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА У СИСТЕМУ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА МАГИСТАРСКИХ И ДОКТОРСКИХ РАДОВА

Мирослав Зарић, Душан Сурла 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ МЕТАПОДАТАКА У МРЕЖИ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА ТЕЗА И ДИСЕРТАЦИЈА

Милан Видаковић, Зора Коњовић 
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ КАТАЛОГА ЗА ЛОКАЛНЕ БАЗЕ БИБЛИОТЕЧКИХ ЗАПИСА

Гордана Будимир 
MARC ЗАПИСИ И XML

ПРИЛОЗИ

ДОКУМЕНТИ

ИНСТИТУЦИЈЕ

БАЗА ПОДАТАКА МБС