ISSN: 1450-9687 (штампано издање)                 ISSN: 2217-9461 (e-издање)


Упутство за ауторе

Сви радови у часопису Инфотека објављују се на енглеском и на српском језику у истом издању. Аутори треба да доставе своје радове на једном од ова два језика; тек након обавештења о прихвтању рада, очекује се да аутор пошаље превод (за српске ауторе; за све друге ауторе часопис ће обезбедити превод са енглеског језика на српски језик). Осим у штампаном издању, сви радови се објављују и онлајн у отвореном приступу.
 

 

УпутствоБиблиографија и цитирање

 

 


КАТЕГОРИЗАЦИЈА РАДОВА

За документе прихваћене за објављивање и који подлежу рецензији примењује се следећа категоризација у часопису:

 1. Научни чланци:

  • Оригинални научни рад (са претходно необјављиваним резултатима сопствених истраживања научном методом);

  • Прегледни рад (који садржи оригиналан, детаљани критички приказ истраживачког проблема или подручја у коме се допринос аутора показује и аутоцитатима);

  • Претходно саопштење (оригинални научни рад прелиминарног карактера и мањег обима);

  • Научна расправа и осврти на одређену тему заснована на научној аргументацији.

 2. Стручни чланци који представљају искуства корисна за унапређење професионалне праксе

 3. Информативни прилози могу бити:

  • уводници и коментари;

  • прикази књига, рачунарског програма, база података, стандарда и сл.

  • научног догађаја, јубилеја

Радови класификовани као научни морају имати бар две позитивне рецензије. Ставови Редакције не морају се подударати са ставовима у објављеним радовима. Рад се не може прештампавати нити објавити под сличним насловом нити у измењеном облику.

ЕЛЕМЕНТИ РУКОПИСА​

За научне и стручне радове, потребно је доставити следеће податке:

1. Радови не би требало да буду дужи од 15 страна A4 формата, писаних врстом слова Times New Roman величине 12pt. У случају дужих радова, потребно је ступити у контакт са уредницима часописа. 

2. Имена и презимена свих аутора требало би да буду написана оним редом којим ће се појавити у објављеном раду.

3. Пуно име једног или више аутора, без назнака титула и диплома, треба да буде достављено уз e-mail адресу, као и уз пун, званичан назив институције којој припадају (у сложеним организацијама се наводи укупна хијерархија назива, одозго надоле).

4. Наводи се и датум слања рада.

5. Аутори треба да предложе категорију свог рада, премда коначну одлуку о категоризацији доноси главни уредник.

6. Информативни сажетак, НЕ ДУЖИ ОД 200 РЕЧИ, који језгровито представља суштину рада, циљ истраживања и примењене методе и пружа главне закључке, треба да буде достављен уз рад. Сажетак треба написати на оба језика који се користе за објављивање часописа. У сажетку, аутори треба да користе термине који се као стандардни често користе за индексирање и претраживање чланака.

7. Аутори треба да доставе најмање 3 и не више од 10 кључних речи, одвојених зарезима, које означавају главне појмове представљене у раду. Списак кључних речи треба доставити на оба језика који се користе за објављивање часописа.

8. Ако рад произилази из мастер рада или докторске тезе, аутори треба да доставе назив тог рада или тезе, као и датум када су рад или теза предати и назив надлежне институције.

9. Ако рад представља резултат учешћа аутора у неком пројекту или програму, аутори би требало да укажу захвалност институцији која је била задужена за финансирање у посебном одељку под називом „Изјаве захвалности” на крају рада, пре одељка под називом „Литература“. У истом том одељку требало би навести имена особа које су помогле у изради рада.

10. Ако је неки рад представљен на конференцији, али није изашао у зборнику радова са те конференције, то такође треба нагласити у засебној белешци.

11. Аутори могу да користе фусноте, док употреба напомена на самом крају текста није дозвољена; ипак, треба избегавати употребу предугачких фуснота. Аутори могу да убаце додатке у своје радове.

12. Реферисани материјал треба да буде излистан у одељку под називом „Литература“ на крају рада. У списку реферисаних радова аутори треба да наведу све информације које су неопходне за проналажење радова на које се реферише. У овом одељку треба да се наведу све библиографске  јединице реферисане у раду - такође, овде не треба да се појави ниједна библиографкса јединица која у раду није реферисана.

ПРАВИЛА УРЕЂИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ РАДОВА

1. Препоручује се и подржава слање радова припремљених коришћењем пакета LaTeX, коришћењем стила часописа (стил часописа и сви потребнипакети могу се преузети са сајта часописа). Аутори који нису упознати са коришћењем овог пакета треба да припреме свој рад у програму Word (формати .docx, .doc, .rtf или .txt). Аутори који користе програм Word не треба на посебан начин да га форматирају - пребацивање у LaTeX ће обавити редакција часописа. 

2. Радови писани на српском језику треба да буду откуцани ЋИРИЛИЧНИМ писмом јер ће на том писму бити и штампани. Изузетак су једино делови текста за које је коришћење другог писма, на пример латиничног, погодније. Све врсте писама треба представити користећи Unicode UTF-8 кодни распоред.

3. Наслов рада не би требало да буде написан великим словима. Дужина наслова треба да буде у разумним границама – пожељно је да то буде мање од 100 карактера. За све наслове аутори треба да доставе скраћене верзије тих наслова које ће бити коришћене у заглављима.

4. Искошена слова (Italic) је могуће користити за истицање у тексту, док се подебљана слова (Bold) или искошена подебљана (Italic bold) могу користити ако је то неопходно. Употребу подвучених слова (Underlined) треба избегавати. Молимо да не истичете целе реченице, нити целе пасусе.

5. Рад може бити подељен у одељке и пододељке, али не треба користити више од два нивоа наслова одељака. Сви одељци ће бити на одговарајући начин нумерисани. Додаци треба да дођу на крај реда, а ако их има више и они ће бити означени. Ако се користе листе, не треба користити више од два нивоа угњеждености.

6. Сви пасуси треба да буду раздвојени једним празним редом (једним притиском на дугме Enter). 

7. Код припреме табела и слика треба водити рачуна да се радови штампају у А5 формату, тако да треба избегавати сувише широке табеле. Све илустрације треба припремити у неком од формата који сажимањем не губе на квалитети, на пример .png, .tif или .jpg и у резолуцијиод најмање dpi.

8. Молимо ауторе да, ако је то могуће, додају везу на екран са кога је неки снимак екрана узет. Препоручујемо да аутори приликом чувања снимка екрана, или дела екрана, користе Zoom опцију претраживача или неког другог програма. За дијаграме који су произведени помоћу програма Excel, молимо да доставите оригинални . xls документ.

9. Све табеле, илустрације, дијаграме и фотографије треба припремити као засебне датотеке, црнобеле за штампање, а у боји за онлајн верзију. Наслови испод табела, илустрација, дијаграма или фотографија треба да остану у тексту. Свака датотека треба да носи исто име као главни текст, уз опис врсте материјала коме је додат редни број у тексту. На пример, датотека у којој се налази четврта по реду слика у раду под називом "Пример" треба да буде именована Пример_слика_4.

10. Молимо да додате све потребне датотеке у којима су објашњени неки посебни аспекти форматирања Вашег рада. 

11. Уколико се у раду појављују URL адресе веб страница на чији се садржај текст реферише, њих би требало наводити у фуснотама, уз обавезно навођење датума када је страници приступљено.

БИБЛИОГРАФИЈА И ЦИТИРАЊЕ

1. Коришћену литературу навести на крају текста, у оквиру ненумерисаног одељка Литература. Овај одељак треба да садржи сва дела наведена у тексту, и ништа више од тога. Реферисану литературуне треба наводити у фуснотама.

2. Сва дела треба сложити по азбучном реду имена аутора, уредника или издавача (ако аутор није наведен), а уколико се јавља више дела истог аутора њих треба поређати у хронолошком редоследу. 

3. За израду референци користити Чикаго стил – (Chicago Style) (www.chicagomanualofstyle.org). 

4. Наводити пуне, а не скраћене наслове часописа или акрониме.

5. Сви аутори, без обзира да ли предају рукопис припремљен коришћењем LaTeX-а или Word-а, припремиће све библиографске јединице из одељка литература и у BibTeX према шаблонима који су наведене уз примере на сајту Инфотеке (http://infoteka.bg.ac.rs/index.php/sr/upu-s-v-z-u-r).

Примери садрже:

 1. Литература на крају текста
 2. Цитирање у тексту
 3. BibTeX формат

Напомена:

Навођење аутора је јединствено у свим врстама публикација. Најразноврснији примери навођење аутора (један аутор, два и више аутора, колективно тело као аутор...) могу се наћи у примерима навођења монографским публикација.

 

Монографска публикација (један аутор)

 1. Презиме, Име. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

  Мојашевић, Александар. Економска анализа медијације : теоријско-емпиријска студија. Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2014.

 2. (Мојашевић 2014)
 3. @Book{Mojasevic2014,
  author = {Александар Мојашевић},
  title = {Економска анализа медијације: теоријско-емпиријска студија},
  year = {2014},
  publisher = {Правни факултет, Центар за публикације}
  address = {Ниш}
  }

 

Монографска публикација (два или три аутора)

 1. Презиме, Име и Име Презиме. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

  Константиновић-Вилић, Слободанка и Миомира Костић. Систем извршења кривичних санкција и пенални третман у Србији. Београд: Правни факултет, 2013.

 2. (Константиновић-Вилић и др. 2013)

 3. @Book{VilicKostic2013,
  author = {Слободанка Константиновић-Вилић and Миомира Костић},
  title = {Систем извршења кривичних санкција и пенални третман у Србији},
  year = {2013},
  publisher = {Правни факултет}
  address = {Београд}
  }

 

Напомена: Код трећег аутора додаје се и треће име и презиме, а прво и друго се одвајају зарезом.

 

Монографска публикација (четири и више аутора)

 1. Презиме, Име, Име Презиме, Име Презиме, и Име Презиме. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

  Јовановић, Татијана, Мира Чакар, Гордана Поповић, Загорка Корићанац, Владимир Савић и Зорана Токић-Вујошевић. Збирка задатака из хемије. Београд: Фармацеутски факултет, 2014.

 2. (Јовановић и др. 2014)

 3. @Book{JovanovicEtAl2014,
  author = {Татијана Јовановић and Мира Чакар and Гордана Поповић and Загорка Корићанац and Владимир Савић and Зорана Токић-Вујошевић},
  title = {Збирка задатака из хемије},
  year = {2014},
  publisher = {Фармцеутски факултет},
  address = Београд},
  }

 

Монографска публикација (колективно тело као аутор)

 1. Назив колективног тела. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

  Српска православна богословија у Призрену. Извештај за школску 1932/33 годину. Сарајево: М. Јовановић, 1933.

 2. (Српска православна богословија у Призрену 1933)

 3. @Book{Bogoslovija1933,
  author = {Српска православна богословија},
  title = {Извештај за школску 1932/33. годину},
  year = {1933},
  publisher = {М. Јовановић},
  address = {Сарајево},
  }

 

Монографска публикација (вишетомна публикација)

 1. Презиме, Име. Наслов књиге, Ознака дела књиге, Наслов дела књиге. Место издавања: Издавач, година.

  Миличић, Милош. Збирка решених задатака из више математике, Део 1.  Београд: Академска мисао, 2014.

 2. (Миличић 2014)

 3. @Book{Milicic2014,
  author = {Милош Миличић},
  title = {Збирка решених задатака из више математике, Део I},
  year = {2014},
  publisher = {Академска мисао},
  address = {Београд},
  }

 

Монографска публикација (анонимно ауторство)

 1. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

  Jugoslavija : srednjovekovne freske. Paris: New York Graphic Society, 1955.

 2. (Jugoslavija 1955)

 3. @Book{Jugoslavija1955,
  title = {Jugoslavija : srednjovekovne freske},
  year = {1955},
  publisher = {New York Graphic Society},
  address = {Paris},
  }

 

Монографска публикација (примарна одговорност уредника, преводиоца или приређивача - аутор није наведен)

 1. Презиме, Име, ур./гл. и одг. ур./прев./прир. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

  Баста, Данило Н., прир. Фихтеов идеализам слободе. Београд: Досије студио, 2014.

 2. (Баста 2014)

 3. @Book{Basta2014,
  title = {Фихтеов идеализам слободе},
  year = {2014},
  editor = {Данило Н. Баста, прир.},
  publisher = {Досије студио},
  address = {Београд},
  }

 

Поглавље или неки други део књиге

 1. Презиме, Име аутора. “Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име Презиме, страна/е. Место издавања: Издавач, година.

  Стојановић, Буба. “Васпитне вредности текстова у читанкама за млађе разреде основне школе“. У Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце  школског узраста, уредник Сунчица Денић, 351-361. Врање: Учитељски факултет, 2013.

 2. (Стојановић 2013)

 3. @InBook{Stojanovic2013,
  chapter = {Васпитне вредности текстова у читанкама за млађе разреде основне школе},
  pages = {351-361},
  title = {Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста},
  publisher = {Учитељски факултет},
  year = {2013},
  author = {Буба Стојановић},
  address = {Врање},
  }

 

Поглавље приређеног тома књиге

 1. Презиме, Име аутора. “Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име Презиме. Том Наслова књиге, уредник Име Презиме, стране. Место издавања: Издавач, година.

  Модерц, Саша. “Електронски двојезични речници као јавно добро : пример српско-италијанског речника“. У Дигитализација културне и научне баштине,  универзитетски  репозиторијуми и учење на даљину : тематски зборник у 4 књиге, гл. и одг. ур. Александра Вранеш. Књ. 3, Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима, уредници Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен Александер, 131-143. Београд: Филолошки факултет Универзитета, 2012.

 2. (Модерц 2012)

 3. @InCollection{Moderc2012,
  author = {Саша Модерц},
  title = {Електронски двојезични речници као јавно добро: пример српско-италијанског речника},
  booktitle = {Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима},
  publisher = {Филолошки факултет Универзитета},
  year = {2012},
  editor = {Александра Вранеш and Љиљана Марковић and Гвен Александер},
  volume = {Књ. 3},
  series = {Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину: тематски зборник у 4 књиге},
  pages = {131-143},
  address = {Београд},
  }

 

Електронско издање књиге или електронска верзија књиге

 1. Презиме, Име. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година, преузето датум, http://adresa Такође доступно и у штампаном облику.

  Станојевић, Станоје. Историја Босне и Херцеговине. Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, 1909, преузето 24.04.2014, https://phaidrabg.bg.ac.rs/o:3675. Такође доступно и у штампаном облику.

 2. (Станојевић 2014)

 3. @Book{Stanojevic1909,
  title = {Историја Босне и Херцеговине},
  publisher = {Државна штампарија Краљевине Србије},
  year = {1909},
  author = {Станоје Станојевић},
  address = {Београд},
  note = {преузето 24.04.2014, \url {https://phaidrabg.bg.ac.rs/o:3675}. Такође доступно и у штампаном облику},
  }

 

Чланци

У напомени се наводе само консултоване странице чланка, ако их има. У библиографију је потребно унети опсег страница за цео чланак.

 

Чланак у часопису (у штампаном облику)

 1. Презиме, Име. „Наслов чланка“. Наслов часописа год. излажења, бр., св., (година): страна/е.

  Јеремић, Вука и Наташа Васиљевић. “Ни средњошколци ни студенти - посебна категорија библиотечких корисника“. Библиотекар год. 53, бр. 1/2 (2011): 135-148.

 2. (Јеремић и др. 2011)

 3. @Article{Jeremic2011,
  author = {Вука Јеремић and Наташа Васиљевић},
  title = {Ни средњошколци ни студенти - посебна категорија библиотечких корисника},
  journal = {Библиотекар},
  year = {2011},
  volume = {53},
  number = {1/2},
  pages = {135-148},
  }

 

Чланак у онлајн часопису

 1. Презиме, Име. „Наслов чланка“. Наслов часописа год., бр., св. (година издавања): страна/е, преузето датум, http://adresa, DOI.

  Тртовац, Александра “Мултимедијални документ као предмет-пројекат на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду“. Инфотека  год. 11, бр. 2 (2010): 45-54, преузето 28. 04. 2014, http://infoteka.bg.ac.rs/PDF/Srp/2010-2/INFOTHECA_XI_2_December2010_45-54.pdf

 2. (Тртовац 2010)

 3. @Article{Trtovac2010,
  author = {Александра Тртовац},
  title = {Мултимедијални документ као предмет-пројекат на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду},
  journal = {Инфотека},
  year = {2010},
  volume = {11},
  number = {2},
  pages = {45-54},
  note = {преузето 28. 04. 2014, \url{http://infoteka.bg.ac.rs/PDF/Srp/2010-2/INFOTHECA_XI_2_December2010_45-54.pdf}},
  }

 

Чланак у новинама или популарном часопису (штампаном или онлајн)

 1. Презиме, Име. „Наслов чланка“. Наслов часописа или новина, датум излажења, страна/е, преузето датум, http://adresa.

  Иванић, Момчило. “Стојан Новаковић“. Нова искра, 1. јануар 1899,  1-4, преузето 28. 04. 2014, http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#issue:UB_00036_18990101

 2. (Иванић 2014)

 3. @Article{Ivanic1899,
  author = {Момчило Иванић},
  title = {Стојан Новаковић},
  journal = {Нова искра},
  year = {1. јануар 1899},
  number = {1-4},
  note = {преузето 28. 04. 2014, \url{ http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#issue:UB_00036_18990101}},
  }

 

Напомена:

Новине се обично наводе само у фуснотама или напоменама. Уколико се ипак наводе и као библиографска јединица, то треба учинити на приказани начин.

 

Приказ или рецензија књиге у часопису (штампаном или онлајн)

 1. Презиме, Име. „Наслов приказа или рецензије“. Приказ Наслов књиге, Име Презиме аутора књиге. Наслов часописа год. излажења, бр., св., (година): страна/е, преузето датум, http://adresa, DOI.

  Николић, Светлана. “Маркетинг у библиотекама“. Приказ Маркетинг у библиотекама, Весна Жупан. Инфотека, год. 1, бр. 2 (2000): 98.

 2. (Николић 2000)

 3. @Article{Nikolic2000,
  author = {Светлана Николић},
  title = {Маркетинг у библиотекама. Приказ Маркетинг у библиотекама, Весна Жупан},
  journal = {Инфотека},
  year = {2000},
  volume = {1},
  number = {2},
  pages = {98},
  }

 

Магистарска теза или докторска дисертација (необјављено)

 1. Презиме, Име. „Наслов тезе или дисертације“. Маг. теза/Докт. дисертација, Назив факултета, година.

  Миловић, Милован С. “Књижевно дело Лазара Комарчића“. Докт. дисертација,  Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2013.

 2. (Миловић 2013)

 3. @PhdThesis{Milovic2013,
  author = {Милован С. Миловић},
  title = {Књижевно дело Лазара Комарчића},
  school = {УниверзитетуБеограду, Филолошки факултет},
  year = {2013},
  type = {phdthesis},
  }

 

Рад изложен на стручном скупу или конференцији

 1. Презиме, Име. „Наслов рада“. Рад представљен на Назив скупа или конференције, Град, Држава, датум одржавања, година.

  Дакић, Наташа и Александра Тртовац. “Europeana Newspapers - ново место сусрета корисника дигиталних садржаја”. Рад представљен на Деветим међународним сусретима библиотекара слависта, Сарајево, април, 14.–17. 2013.

 2. (Дакић и др. 2013)

 3. @Unpublished{DakicTrtovac2013,
  author = {Наташа Дакић анд Александра Тртовац},
  title = {Europeana Newspapers - ново место сусрета корисника дигиталних садржаја},
  note = {Рад представљен на Деветим међународним сусретима библиотекара слависта, Сарајево, април, 14-17.2013.},
  }

 

Веб сајтови

Не постоји прецизан модел навођења, будући да извори са Интернета често немају потребне податке за цитирање. Стога је потребно приликом навођења веб сајтова навести све расположиве податке. Како се подаци често мењају потребно је навести датум преузимања. 

Могући модел:

 

 1. Презиме, Име. „Наслов текста“. Име власника сајта, преузето датум, http://adresa.

  “Дигитални репозиторијум докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду“. Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", преузето 28. 04. 2014, http://www.ubsm.rs/projekti/doktorati/index.php

 2. (Дигитални репозиторијум 2014)
 3. @Misc{DigitalniRepozitorijum2014,
  title = {Дигитални репозиторијум докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду},
  howpublished = {Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"},
  note = {преузето 28. 04. 2014, \url {http://www.ubsm.rs/projekti/doktorati/index.php}},
  }