God. 11, br. 2, decembar 2010.

 

Katerina Zdravkova
Prirodno–matematički fakultet, Institut za informatiku Skoplje
 
ELEKTRONSKO UČENjE 2.0 I NjEGOVA PRIMENA
 
UDK: 37.018.43:004.738.5
Ključne reči: kolaborativno učenje, obuka uz pomoć računara, sistemi za upravljanje kursevima, kurs profesionalne etike, društveno umrežavanje, društveni softver, Veb bazirani učenje i obuka
Sažetak: Evolucija predstavlja kontinualan i neizbežan proces postepenog prelaza iz jednog stanja u drugo. Počevši od 1981. kada je uspostavljeno prvo “računarsko okruženje za akademsku upotrebu” u Karnegi Melonu (Carnegie Mellon), učenje je napravilo korak od tradicionalnog učenja ka elektronskom učenju. U XXI veku, evolucija komunikacije i kolaboracije još je dramatičnije izražena. Ljudi intenzivno koriste društveno umrežavanje u privatne i profesionalne svrhe. Najnoviji trendovi komunikacije doprineli su da se Elektronsko učenje transformiše u Elektronsko učenje 2.0. Ovaj članak predstavlja primer te tendencije. Počinjemo sa analogijom između kupovine robe i sticanja znanja i veština, a nastavljamo uvođenjem dve komponente Elektronskog učenja 2.0. Kao primer, detaljno je opisan kurs koji je u toku, a koji obuhvata nekoliko tehnika društvenog umrežavanja i kolaborativnog učenja. Posebna pažnja posvećena je naporima studenata tokom realizacije kursa i naporima nastavnika u sprovođenju kursa. Članak se završava navođenjem korisnih strana i nedostataka ovog pristupa, kao i namerama o daljoj primeni Elektronskog učenja 2.0 na međunarodnom nivou.