God. 11, br. 2, decembar 2010.

 

Cvetana Krstev
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 
Milan Vasiljević
Biblioteka grada Beograda
 
STATISTIKA I EVALUACIJA U BIBLIOTEKAMA
 
UDK: 006.44:[311.2:02, 004.4:[311.2:02
Ključne reči: Statistika u bibliotekama, standardi za bibliotečku statistiku, softver za bibliotečku statistiku, statistika elektronskih izvora, obrazovanje bibliotekara za vođenje statistike
Sažetak: U ovom radu predstavljamo čime se bave i kojim ciljevima služe statistika i evaluacija u bibliotekama i kako ovo polje bibliotečkog rada podržava Međunarodna federacija bibliotečkih asocijacija i institucija IFLA. Dalje navodimo koje se sve aktivnosti u bibliotekama mogu meriti i na koje načine. Predstavljamo međunarodne standarde i inicijative koje propisuju pokazatelje i mere i načine njihovog korišćenja koji obezbeđuju kompatibilnost lokalno prikupljenih podataka i mogućnost njihovog agregiranja na nacionalnom nivou. Na raspolaganju je i softver koji bibliotekarima olakšava prikupljanje i obradu statističkih podataka, između ostalog i za promociju bolju vidljivost rada biblioteka, a za mnoge biblioteke je posebno zanimljiv slobodan softver otvorenog koda. Konačno prikazujemo na primerima nekih bibliotečkih škola u regionu i šire kako se pristupa obrazovanju bibliotekara za vođenje statistike u bibliotekama i evaluaciju rada biblioteka u okviru njihovog formalnog obrazovanja.