God. 11, br. 2, decembar 2010.

 

Aleksandra Trtovac
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
MULTIMEDIJALNI DOKUMENT KAO PREDMET-PROJEKAT NA KATEDRI ZA BIBLIOTEKARSTVO I INFORMATIKU FILOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU
 
UDK: 004.55:378.147]:02(497.11)
Ključne reči: multimedijalni dokument, Aleksandar Popović, digitalizacija, multimedija, bibliotekarstvo i informatika, saradnja
Sažetak: Multimedijalni dokument je novi predmet na četvrtoj godini studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku. Predmet je zamišljen kao projekat u okviru koga studenti pronalaze, odabiraju i digitalizuju građu na određenu temu, koristeći ranije stečena znanja. Rad na projektu rezultira izradom multimedijalnog dokumenta. Kroz opis ovog predmeta-projekta i analizu rada na prvom od multimedijalnih dokumenta ukazaće se na faze u izradi ovog dokumenta i na kvalitativne pokazatelje u vidu potrebe i motivisanosti studenata da praktično primene teorijski stečena znanja. Predstaviće se i jedan od mogućih modela saradnje među studentima različitih fakulteta. Prvi multimedijalni dokument na kome su radili studenti Katedre za bibliotekarstvo i informatiku posvećen je Aleksandru Popoviću, dramskom piscu.