God. 9, br. 1/2, maj 2008.

 

Miroslav Martinović
Koledž Nju Džerzi, Odsek za računarstvo
 
TRANSFER TEHNOLOGIJE ZA OBRADU PRIRODNIH JEZIKA EKSPERIMENTI,
MOGUĆNOSTI I OGRANIČENjA STUDIJE SLUČAJA: TRANSFER SA ENGLESKOG I SRPSKOG
 
Sažetak: U ovom radu opisujemo istraživanje i nastavne aktivnosti vezane za jedan naučni eksperiment. Studija je sprovedena kako bi se ispitale mogućnosti i ograničenja transfera tehnologija vezanih za prirodne jezike stehnološki bogatog morfološki skromnog jezika kao što je engleski na jezik čija je tehnologija u razvitku a morfologija bogata,kao što je srpski. U kratkim crtama predstavljamo neka kolaborativna dostignuća koja uključuju izgradnju sistema za pronalaženje informacija(SP­retS), tagera vrsta reči (SPaS), plitkog parsera ( SPaSer),i sistema za praćenje tematika(SeTo TraS)za srpski jezik. Neki od ovde prikazanih rezultata već su poznati zahvaljujući radovima sa konferencija, dok su drugi u procesu objavljivanja.