God. 9, br. 1/2, maj 2008.

Duško Vitas
 
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Gordana Pavlović-Lažetić
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
RESURSI I METODE ZA PREPOZNAVANjE IMENOVANIH ENTITETA U SRPSKOM
 
Sažetak: U radu se analizira problem prepoznavanja imenovanih entiteta u srpskom imajući u vidu bogatstvo morfološkog sistema i sintaksička ograničenja u ostvarivanju ovog zadatka. Posebna pažnja je posvećena prepoznavanju vlastitih imena. U analizi se koristi metoda leksičkog prepoznavanja koja se zasniva na primeni sistema morfoloških rečnika. U radu su navedeni primeri primenjene metode