God. 9, br. 1/2, maj 2008.

 

Vlado Kešelj
Univerzitet Dalhousie
 
Danko Šipka
Državni univerzitet Arizona
 
PRISTUP IZGRADNjI STEMERA I LEMATIZATORA SA JEZIKE S BOGATOM FLEKSIJOM I OSKUDNIM RESURSIMA ZASNOVAN NA OBUHVATANjU SUFIKSA
 
Sažetak: Predstavljamo opšti sufiksni metod za konstruisanje stemera i lematizera za jezike sa bogatom fleksijom i oskudnim resursima. Opisali smo jedan efikasan pristup pomoću koga se proces može direktno implementirati, a evaluacija je izvršena na konstrukciji stemera za srpski jezik. Evaluacija na verodostojnim podacima dala je tačnost od 79%.