God. 9, br. 1/2, maj 2008.

 

Stela Filipi-Matutinović
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
DESETA KONFERENCIJA O MEĐUBIBLIOTEČKOJ POZAJMICI I SNABDEVANjU DOKUMENTIMA:
ZAJEDNIČKO KORIŠĆENjE RESURSA ZA BUDUĆNOST – UGRAĐIVANjE CIGALA U ZGRADU USPEHA