God. 9, br. 1/2, maj 2008.

 

Ivan Obradović
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Ranka Stanković
 
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
SOFTVERSKI ALATI ZA KORIŠĆENjE JEZIČKIH RESURSA ZA SRPSKI JEZIK
 
Sažetak: U radu je opisano kako se jezički resursi za srpski jezik, razvijeni u okviru Grupe za jezičke tehnologije, kao što su različiti tipovi elektronskih rečnika i paralelizovani tekstovi, mogu dalje unapređivati i koristiti sa različite namene, pomoću za to posebno razvijenih alata. Radi se o softverskom alatu WS4LR, koji je već razvijen i koristi se za rešavanje raznih zadataka u Grupi, i web aplikaciji WS4QE koja, zajedno sa pratećim web servisima, omogućava da se niz zadataka sada reši i preko veba. Pored kratkog opisa nekih od jezičkih resursa za srpski jezik, biće opisano kako se funkcije alata WS4LR mogu koristiti za njihovo održavanje i razvoj, kao i neke od mogućnosti za proširenje upita na web-u i korišćenje tih proširenih upita, koje pruža web aplikacija WS4QE.