God. 7, br. 1/2, jun 2006.

Milena Matić
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
Stela Filipi-Matutinović
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
KA PRELIMINARNIM OBRAZOVNIM AKTIVNOSTIMA ZA POBOLjŠANjE KVALITETA BIBLIOTEČKIH RADNIH PROCESA
 
UDK: 027.7:377.6:006.85 ISO
Napomena: Rad je saopšten na "6. međunarodnoj konferenciji o kontinuiranom profesionalnom razvoju i učenju na radnom mestu za bibliotečke i informacione struke" održanoj u Oslu, 10-14. avgusta 2005.
Ključne reči: Visokoškolske biblioteke, kontinu-irano obrazovanje, bibliotečki radni procesi, poboljšanje kvaliteta, standardi
Sažetak: U cilju pronalaženja načina za lakše prihvatanje posledica brzih promena u visokoškolskim i istraživačkim bibliotekama u Srbiji sa jedne strane, i nezadovoljavajućih radnih uslova i rezultata s druge strane, razmatrani su zahtevi ISO 9000 standarda. Analiza preduslova za pokretanje projekta za poboljšavanje kvaliteta bibliotečkog rada ukazala je na neophodnost obrazovnih aktivnosti. Traganje za odgovarajućim oblicima obuke za bibliotekare, a sa ciljem da oni prihvate ideju kontinualnih poboljšavanja pod datim okolnostima, nužno je uključilo napore za njihovo motivisanje da uče. Preliminarne aktivnosti su zamišljene kao obezbeđivanje obrazovnog materijala sa nazivom "Poruke kvaliteta" koje treba da iniciraju bibliotekara, korak po korak, u postupke dobre prakse kako bi se sa njima upoznao, na radnom mestu i u ritmu koji mu odgovara. Q poruke uvode definicije pojmova iz standarda kvaliteta koji se vezuju za bibliotečke entitete i kontinualna poboljšanja procesa bibliotečkog poslovanja. Bibliotekari se obaveštavaju o novim izdanjima standarda kao što su ISO 2780 i ISO 11620 kao i o ciljevima, obrazovnom materijalu i aktivnostima koje planira Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji.
 

  

 


 

Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Milena MatićStela Filipi-Matutinović 
KA PRELIMINARNIM OBRAZOVNIM AKTIVNOSTIMA ZA POBOLjŠANjE KVALITETA BIBLIOTEČKIH RADNIH PROCESA

Lilian van der Vart 
INSTITUCIONALNI REPOZITORIJI, OTVORENI PRISTUP I VREDNOVANjE ISTRAŽIVANjA

Melisa Hageman 
AKTIVNOSTI OSI I E-IFL NA PROMOCIJI OTVORENOG PRISTUPA NAUČNIM KOMUNIKACIJAMA

Gordana VilotićSlavica Nestorović-Petrovski 
KONTINUIRANO OBRAZOVANjE VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKARA

Aleksandra Pavlović 
STANDARDIZACIJA U MEĐUBIBLIOTEČKOJ POZAJMICI

Vera Prokić 
UTICAJ SISTEMA KVALITETA NA STATUS I RAZVOJ BIBLIOTEKE U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI

Jelena Dobrilović 
PRIMERI PRIMENE SISTEMA KVALITETA U POSLOVANjU BIBLIOTEKE INSTITUTA ZA PUTEVE

Jelena RađenovićBranko MilosavljevićDušan Surla 
GENERISANjE KATALOŠKIH LISTIĆA U BIBLIOTEČKOM SOFTVERSKOM SISTEMU BISIS

Nataša Vasiljević 
ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE I BIBLIOTEKE - PRESEK STANjA

Trtovac Selman 
E-KNjIGE – PRELIMINARNE INFORMACIJE ZA NABAVKU

Aleksandra Adžić 
KARAKTERISTIKE PROGRAMA NIBIS ZA AUTOMATIZACIJU BIBLIOTEČKOG POSLOVANjA

SKUPOVI

Sofija Kojević 
TEMATSKI PORTALI IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA

Gordana Lazarević 
NET GENERACIJA I BUDUĆNOST BIBLIOTEKA

Aleksandra Nastić 
DIGITALNA BIBLIOTEKA - STRATEGIJA RAZVOJA

Dragana Mihailović 
KONKURENTNOST BIBLIOTEKA NA INFORMACIONOM TRŽIŠTU ILI - KAKO POSTATI „SUPERBIBLIOTEKAR“

Maja Đorđević 
11. SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI

Vesna Župan 
11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANjU I REGIONALNOM RAZVOJU U INFORMATIČKOM DRUŠTVU (BEČ, 14.-16.02.2006.)

PUBLIKACIJE

Milena Matić 
KONTINUIRANI STRUČNI RAZVOJ – PRIPREMA ZA NOVE ULOGE U BIBLIOTEKAMA: PUT OTKRIĆA 6. SVETSKA KONFERENCIJA O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM RAZVOJU I UČENjU NA RADNOM MESTU ZA BIBLIOTEKARSKE INFORMACIONE STRUKE

Dubravka Simović 
JEDNA SVETLA KNjIGA BIBLIOTEKE ZA HENDIKEPIRANE MR DRAGANA MILUNOVIĆ

PRILOZI

Stela Filipi-Matutinović 
BAZA PODATAKA MBS – PODACI O VISOKOŠKOLSKIM I SPECIJALIZOVANIM BIBLIOTEKAMA U SRBIJI ZA 2004. GODINU - FONDOVI I KADROVI - KORISNICI