God. 7, br. 1/2, jun 2006.

Melisa Hageman
Inicijativa za otvoreni pristup, OSI
 
 
AKTIVNOSTI OSI I E-IFL NA PROMOCIJI OTVORENOG PRISTUPA NAUČNIM KOMUNIKACIJAMA
 
UDK: 004.78:655.41:061.2
Ključne reči: OSI, eIFL Open Access Program, finansiranje, radionice, zemlje u razvoju
Sažetak: Projekat otvorenog pristupa (OA) Instituta za otvoreno društvo (OSI) zasniva se na principima Budimpeštanske inicijative koja preporučuje strategije razvoj institucionalnih repozitorija i časopise sa OA. OSI je obezbedio finansijska sredstva za izgradnju njihovih direktorijuma, kao i za finansiranje eIFL Programa za OA u 2005. za zemlje u razvoju i tranziciji. U okviru tog Programa mnoge radionice i konferencije o OA bile su organizovane širom sveta u 2005. Kao nastavak radionice o otvorenom pristupu, održane novembra 2003. u Srbiji, KoBSON i eIFL OA program su organizovali Seminar o citatnim indeksima sa otvorenim pristupom u Beogradu novembra 2005. Program eIFL OA je učestvovao i na Međunarodnoj konferenciji o otvorenom pristupu u zemljama u razvoju, septembra 2005. u Salvadoru, Brazil. Učesnici su predložili nacrt Salvadorske deklaracije o otvorenom pristupu, prve deklaracija u kojoj se jasno navodi kako OA može pomoći zemljama u tranziciji i razvoju.
 
 
 
 

Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Milena MatićStela Filipi-Matutinović 
KA PRELIMINARNIM OBRAZOVNIM AKTIVNOSTIMA ZA POBOLjŠANjE KVALITETA BIBLIOTEČKIH RADNIH PROCESA

Lilian van der Vart 
INSTITUCIONALNI REPOZITORIJI, OTVORENI PRISTUP I VREDNOVANjE ISTRAŽIVANjA

Melisa Hageman 
AKTIVNOSTI OSI I E-IFL NA PROMOCIJI OTVORENOG PRISTUPA NAUČNIM KOMUNIKACIJAMA

Gordana VilotićSlavica Nestorović-Petrovski 
KONTINUIRANO OBRAZOVANjE VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKARA

Aleksandra Pavlović 
STANDARDIZACIJA U MEĐUBIBLIOTEČKOJ POZAJMICI

Vera Prokić 
UTICAJ SISTEMA KVALITETA NA STATUS I RAZVOJ BIBLIOTEKE U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI

Jelena Dobrilović 
PRIMERI PRIMENE SISTEMA KVALITETA U POSLOVANjU BIBLIOTEKE INSTITUTA ZA PUTEVE

Jelena RađenovićBranko MilosavljevićDušan Surla 
GENERISANjE KATALOŠKIH LISTIĆA U BIBLIOTEČKOM SOFTVERSKOM SISTEMU BISIS

Nataša Vasiljević 
ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE I BIBLIOTEKE - PRESEK STANjA

Trtovac Selman 
E-KNjIGE – PRELIMINARNE INFORMACIJE ZA NABAVKU

Aleksandra Adžić 
KARAKTERISTIKE PROGRAMA NIBIS ZA AUTOMATIZACIJU BIBLIOTEČKOG POSLOVANjA

SKUPOVI

Sofija Kojević 
TEMATSKI PORTALI IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA

Gordana Lazarević 
NET GENERACIJA I BUDUĆNOST BIBLIOTEKA

Aleksandra Nastić 
DIGITALNA BIBLIOTEKA - STRATEGIJA RAZVOJA

Dragana Mihailović 
KONKURENTNOST BIBLIOTEKA NA INFORMACIONOM TRŽIŠTU ILI - KAKO POSTATI „SUPERBIBLIOTEKAR“

Maja Đorđević 
11. SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI

Vesna Župan 
11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANjU I REGIONALNOM RAZVOJU U INFORMATIČKOM DRUŠTVU (BEČ, 14.-16.02.2006.)

PUBLIKACIJE

Milena Matić 
KONTINUIRANI STRUČNI RAZVOJ – PRIPREMA ZA NOVE ULOGE U BIBLIOTEKAMA: PUT OTKRIĆA 6. SVETSKA KONFERENCIJA O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM RAZVOJU I UČENjU NA RADNOM MESTU ZA BIBLIOTEKARSKE INFORMACIONE STRUKE

Dubravka Simović 
JEDNA SVETLA KNjIGA BIBLIOTEKE ZA HENDIKEPIRANE MR DRAGANA MILUNOVIĆ

PRILOZI

Stela Filipi-Matutinović 
BAZA PODATAKA MBS – PODACI O VISOKOŠKOLSKIM I SPECIJALIZOVANIM BIBLIOTEKAMA U SRBIJI ZA 2004. GODINU - FONDOVI I KADROVI - KORISNICI