God. 7, br. 1/2, jun 2006.

 

Vera Prokić
Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad
 
 
UTICAJ SISTEMA KVALITETA NA STATUS I RAZVOJ BIBLIOTEKE U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI
 
 
UDK: 027.2:619:636:006.83 ISO 9000
Napomena: Rad je saopšten na Stručnom skupu „Bibliotečki standardi: status biblioteka i bibliotekara” održanom u okviru 11. skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, 28. oktobra 2005. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd.
Ključne reči: specijalna biblioteka, naučni instituti, ISO standardi, kvalitet
Sažetak: U cilju uključivanja u globalne svetske tokove Naučni institut za veterinarstvo u Novom Sadu se opredelio za sistem upravljanja kvalitetom koji se bazira na procesnom pristupu u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, kao i za akreditovanje laboratorija prema međunarodnom standardu ISO 17025. Biblioteka, kao jedan od ključnih organizacionih delova Instituta, imala je značajnu ulogu kako tokom uspostavljanja i implementacije ovih standarda tako i u održavanju i unapređivanju sistema kvaliteta. Biblioteka usvaja nove instrumente rada, sa kojima se uklapa u savremene trendove bibli-otekarstva. Zahvaljujući sistemu upravljanja kvalitetom, Biblioteka NIV-NS je postala vodeća specija-lizovana biblioteka u okviru naučnoistraživačkih instituta u Srbiji. U radu se opisuje imple-mentacija sistema upravljanja kvalitetom u Institutu i ilustruje njegov uticaj primerima iz Biblioteke NIV-NS
 

  

 


Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Milena MatićStela Filipi-Matutinović 
KA PRELIMINARNIM OBRAZOVNIM AKTIVNOSTIMA ZA POBOLjŠANjE KVALITETA BIBLIOTEČKIH RADNIH PROCESA

Lilian van der Vart 
INSTITUCIONALNI REPOZITORIJI, OTVORENI PRISTUP I VREDNOVANjE ISTRAŽIVANjA

Melisa Hageman 
AKTIVNOSTI OSI I E-IFL NA PROMOCIJI OTVORENOG PRISTUPA NAUČNIM KOMUNIKACIJAMA

Gordana VilotićSlavica Nestorović-Petrovski 
KONTINUIRANO OBRAZOVANjE VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKARA

Aleksandra Pavlović 
STANDARDIZACIJA U MEĐUBIBLIOTEČKOJ POZAJMICI

Vera Prokić 
UTICAJ SISTEMA KVALITETA NA STATUS I RAZVOJ BIBLIOTEKE U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI

Jelena Dobrilović 
PRIMERI PRIMENE SISTEMA KVALITETA U POSLOVANjU BIBLIOTEKE INSTITUTA ZA PUTEVE

Jelena RađenovićBranko MilosavljevićDušan Surla 
GENERISANjE KATALOŠKIH LISTIĆA U BIBLIOTEČKOM SOFTVERSKOM SISTEMU BISIS

Nataša Vasiljević 
ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE I BIBLIOTEKE - PRESEK STANjA

Trtovac Selman 
E-KNjIGE – PRELIMINARNE INFORMACIJE ZA NABAVKU

Aleksandra Adžić 
KARAKTERISTIKE PROGRAMA NIBIS ZA AUTOMATIZACIJU BIBLIOTEČKOG POSLOVANjA

SKUPOVI

Sofija Kojević 
TEMATSKI PORTALI IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA

Gordana Lazarević 
NET GENERACIJA I BUDUĆNOST BIBLIOTEKA

Aleksandra Nastić 
DIGITALNA BIBLIOTEKA - STRATEGIJA RAZVOJA

Dragana Mihailović 
KONKURENTNOST BIBLIOTEKA NA INFORMACIONOM TRŽIŠTU ILI - KAKO POSTATI „SUPERBIBLIOTEKAR“

Maja Đorđević 
11. SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI

Vesna Župan 
11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANjU I REGIONALNOM RAZVOJU U INFORMATIČKOM DRUŠTVU (BEČ, 14.-16.02.2006.)

PUBLIKACIJE

Milena Matić 
KONTINUIRANI STRUČNI RAZVOJ – PRIPREMA ZA NOVE ULOGE U BIBLIOTEKAMA: PUT OTKRIĆA 6. SVETSKA KONFERENCIJA O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM RAZVOJU I UČENjU NA RADNOM MESTU ZA BIBLIOTEKARSKE INFORMACIONE STRUKE

Dubravka Simović 
JEDNA SVETLA KNjIGA BIBLIOTEKE ZA HENDIKEPIRANE MR DRAGANA MILUNOVIĆ

PRILOZI

Stela Filipi-Matutinović 
BAZA PODATAKA MBS – PODACI O VISOKOŠKOLSKIM I SPECIJALIZOVANIM BIBLIOTEKAMA U SRBIJI ZA 2004. GODINU - FONDOVI I KADROVI - KORISNICI