Год. 7, бр. 1/2, јун 2006.

 

Вера Прокић
Научни институт за ветеринарство, Нови Сад
 
 
УТИЦАЈ СИСТЕМA КВАЛИТЕТA НА СТАТУС И РАЗВОЈ БИБЛИОТЕКЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ УСТАНОВИ
 
 
УДК: 027.2:619:636:006.83 ISO 9000
Напомена: Рад је саопштен на Стручном скупу „Библиотечки стандарди: статус библиотека и библиотекара” одржаном у оквиру 11. скупштине Заједнице библиотека универзитета у Србији, 28. октобра 2005. године у Народној библиотеци Србије, Београд.
Кључне речи: специјална библиотека, научни институти, ISO стандарди, квалитет
Сажетак: У циљу укључивања у глобалне светске токове Нaучни институт за ветеринарство у Новом Саду се определио за систем управљања квалитетом који се базира на процесном приступу у складу са захтевима међународних стандарда ISO 9001, као и за акредитовање лабораторија према међународном стандарду ISO 17025. Библиотека, као један од кључних организационих делова Института, имала је значајну улогу како током успостављања и имплементације ових стандарда тако и у одржавању и унапређивању система квалитета. Библиотека усваја нове инструменте рада, са којима се уклапа у савремене трендове библи-отекарства. Захваљујући систему управљања квалитетом, Библиотека НИВ-НС је постала водећа специја-лизована библиотека у оквиру научноистраживачких института у Србији. У раду сe описује импле-ментација система управљања квалитетом у Институту и илуструје његов утицај примерима из Библиотеке НИВ-НС
 

                

 


Милена Матић 
УВОД

ЧЛАНЦИ

Милена МатићСтела Филипи-Матутиновић 
КА ПРЕЛИМИНАРНИМ ОБРАЗОВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА БИБЛИОТЕЧКИХ РАДНИХ ПРОЦЕСА

Лилиан ван дер Варт 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈИ, ОТВОРЕНИ ПРИСТУП И ВРЕДНОВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА

Мелиса Хагеман 
АКТИВНОСТИ OSI И E-IFL НА ПРОМОЦИЈИ ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА НАУЧНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

Гордана ВилотићСлавица Несторовић-Петровски 
КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

Александра Павловић 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА У МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ

Вера Прокић 
УТИЦАЈ СИСТЕМA КВАЛИТЕТA НА СТАТУС И РАЗВОЈ БИБЛИОТЕКЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ УСТАНОВИ

Јелена Добриловић 
ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА У ПОСЛОВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ

Јелена РађеновићБранко МилосављевићДушан Сурла 
ГЕНЕРИСАЊЕ КАТАЛОШКИХ ЛИСТИЋА У БИБЛИОТЕЧКОМ СОФТВЕРСКОМ СИСТЕМУ БИСИС

Наташа Васиљевић 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И БИБЛИОТЕКЕ - ПРЕСЕК СТАЊА

Тртовац Селман 
Е-КЊИГЕ – ПРЕЛИМИНАРНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ

Александра Аџић 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА НИБИС ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА

СКУПОВИ

Софија Којевић 
ТЕМАТСКИ ПОРТАЛИ ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА

Гордана Лазаревић 
НЕТ ГЕНЕРАЦИЈА И БУДУЋНОСТ БИБЛИОТЕКА

Александра Настић 
ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА - СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА

Драгана Михаиловић 
КОНКУРЕНТНОСТ БИБЛИОТЕКА НА ИНФОРМАЦИОНОМ ТРЖИШТУ ИЛИ - КАКО ПОСТАТИ „СУПЕРБИБЛИОТЕКАР“

Маја Ђорђевић 
11. СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

Весна Жупан 
11. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ И РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ (БЕЧ, 14.-16.02.2006.)

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Милена Матић 
КОНТИНУИРАНИ СТРУЧНИ РАЗВОЈ – ПРИПРЕМА ЗА НОВЕ УЛОГЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ПУТ ОТКРИЋА 6. СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О КОНТИНУИРАНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКЕ ИНФОРМАЦИОНЕ СТРУКЕ

Дубравка Симовић 
ЈЕДНА СВЕТЛА КЊИГА БИБЛИОТЕКЕ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ МР ДРАГАНА МИЛУНОВИЋ

ПРИЛОЗИ

Стела Филипи-Матутиновић 
БАЗА ПОДАТАКА МБС – ПОДАЦИ О ВИСОКОШКОЛСКИМ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ БИБЛИОТЕКАМА У СРБИЈИ ЗА 2004. ГОДИНУ - ФОНДОВИ И КАДРОВИ - КОРИСНИЦИ