Год. 7, бр. 1/2, јун 2006.

Милена Матић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
Стела Филипи-Матутиновић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
КА ПРЕЛИМИНАРНИМ ОБРАЗОВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА БИБЛИОТЕЧКИХ РАДНИХ ПРОЦЕСА
 
УДК: 027.7:377.6:006.85 ISO
Напомена: Рад је саопштен на 6. међународној конференцији о континуираном професионалном развоју и учењу на радном месту за библиотечке и информационе струке» одржаној у Ослу, 10-14. августа 2005.
Кључне речи: Високошколске библиотеке, континуирано образовање, библиотечки радни процеси, побољшање квалитета, стандарди
Сажетак: У циљу проналажења начина за лакше прихватање последица брзих промена у високошколским и истраживачким библиотекама у Србији са једне стране, и незадовољавајућих радних услова и резултата с друге стране, разматрани су захтеви ИСО 9000 стандарда. Анализа предуслова за покретање пројекта за побољшавање квалитета библиотечког рада указала је на неопходност образовних активности. Трагање за одговарајућим облицима обуке за библиотекаре, а са циљем да они прихвате идеју континуалних побољшавања под датим околностима, нужно је укључило напоре за њихово мотивисање да уче. Прелиминарне активности су замишљене као обезбеђивање образовног материјала са називом "Поруке квалитета" које треба да иницирају библиотекара, корак по корак, у поступке добре праксе како би се са њима упознао, на радном месту и у ритму који му одговара. Q поруке уводе дефиниције појмова из стандарда квалитета који се везују за библиотечке ентитете и континуална побољшања процеса библиотечког пословања. Библиотекари се обавештавају о новим издањима стандарда као што су ИСО 2780 и ИСО 11620 као и о циљевима, образовном материјалу и aктивностима које планира Заједница библиотека универзитета у Србији.
 

     

 


 

Милена Матић 
УВОД

ЧЛАНЦИ

Милена МатићСтела Филипи-Матутиновић 
КА ПРЕЛИМИНАРНИМ ОБРАЗОВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА БИБЛИОТЕЧКИХ РАДНИХ ПРОЦЕСА

Лилиан ван дер Варт 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈИ, ОТВОРЕНИ ПРИСТУП И ВРЕДНОВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА

Мелиса Хагеман 
АКТИВНОСТИ OSI И E-IFL НА ПРОМОЦИЈИ ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА НАУЧНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

Гордана ВилотићСлавица Несторовић-Петровски 
КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

Александра Павловић 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА У МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ

Вера Прокић 
УТИЦАЈ СИСТЕМA КВАЛИТЕТA НА СТАТУС И РАЗВОЈ БИБЛИОТЕКЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ УСТАНОВИ

Јелена Добриловић 
ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА У ПОСЛОВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ

Јелена РађеновићБранко МилосављевићДушан Сурла 
ГЕНЕРИСАЊЕ КАТАЛОШКИХ ЛИСТИЋА У БИБЛИОТЕЧКОМ СОФТВЕРСКОМ СИСТЕМУ БИСИС

Наташа Васиљевић 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И БИБЛИОТЕКЕ - ПРЕСЕК СТАЊА

Тртовац Селман 
Е-КЊИГЕ – ПРЕЛИМИНАРНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ

Александра Аџић 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА НИБИС ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА

СКУПОВИ

Софија Којевић 
ТЕМАТСКИ ПОРТАЛИ ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА

Гордана Лазаревић 
НЕТ ГЕНЕРАЦИЈА И БУДУЋНОСТ БИБЛИОТЕКА

Александра Настић 
ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА - СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА

Драгана Михаиловић 
КОНКУРЕНТНОСТ БИБЛИОТЕКА НА ИНФОРМАЦИОНОМ ТРЖИШТУ ИЛИ - КАКО ПОСТАТИ „СУПЕРБИБЛИОТЕКАР“

Маја Ђорђевић 
11. СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

Весна Жупан 
11. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ И РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ (БЕЧ, 14.-16.02.2006.)

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Милена Матић 
КОНТИНУИРАНИ СТРУЧНИ РАЗВОЈ – ПРИПРЕМА ЗА НОВЕ УЛОГЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ПУТ ОТКРИЋА 6. СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О КОНТИНУИРАНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКЕ ИНФОРМАЦИОНЕ СТРУКЕ

Дубравка Симовић 
ЈЕДНА СВЕТЛА КЊИГА БИБЛИОТЕКЕ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ МР ДРАГАНА МИЛУНОВИЋ

ПРИЛОЗИ

Стела Филипи-Матутиновић 
БАЗА ПОДАТАКА МБС – ПОДАЦИ О ВИСОКОШКОЛСКИМ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ БИБЛИОТЕКАМА У СРБИЈИ ЗА 2004. ГОДИНУ - ФОНДОВИ И КАДРОВИ - КОРИСНИЦИ