Год. 7, бр. 1/2, јун 2006.

Наташа Васиљевић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И БИБЛИОТЕКЕ - ПРЕСЕК СТАЊА
 
 
УДК: 004.78:025.2/4.036:338.46
Кључне речи: електронске публикација, библиотеке, набавка, коришћење
Сажетак: Рад полази од дефиниције, карактеристика и могућности е-публикација које показују сложене зах-теве пред библиотекаром – у улогама одговорног у набавци тих е-извора или у обуци корисника за њихово коришћење. Аутор подсећа на буран развој е-издаваштва током протеклих пет година, као и на питања који га прате: заштита ауторских права, методе набавке, разни типови лиценци, проблеми инвестирања библиотека било да је реч о претплати на е-издања којa се набављају у библиотекама или о е-издањима до којих библиотека долази дигитализацијом јединица из својих фондова. Износи искуства везана за набавку е-публикација у Француској, Швајцарској и Србији са посебним освртом на конзорцијумску набавку. Указује на проблем пораста набавке с једне стране и неадекватну искоришћеност е-извора са друге; затим, на жеље корисника у погледу садржаја е-извора, као и приступа преко јединственог каталога и интерфејса. Проблеми студената у претраживању података указују на потребе да и наставници и библиотекари морају заједно да буду укључени у обуку корисника. Обиљу понуде е-извора информација сучељава селективност и педа-гошку улогу библиотекара и библиотеке.
 

                

 


Милена Матић 
УВОД

ЧЛАНЦИ

Милена МатићСтела Филипи-Матутиновић 
КА ПРЕЛИМИНАРНИМ ОБРАЗОВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА БИБЛИОТЕЧКИХ РАДНИХ ПРОЦЕСА

Лилиан ван дер Варт 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈИ, ОТВОРЕНИ ПРИСТУП И ВРЕДНОВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА

Мелиса Хагеман 
АКТИВНОСТИ OSI И E-IFL НА ПРОМОЦИЈИ ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА НАУЧНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

Гордана ВилотићСлавица Несторовић-Петровски 
КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

Александра Павловић 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА У МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ

Вера Прокић 
УТИЦАЈ СИСТЕМA КВАЛИТЕТA НА СТАТУС И РАЗВОЈ БИБЛИОТЕКЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ УСТАНОВИ

Јелена Добриловић 
ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА У ПОСЛОВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ

Јелена РађеновићБранко МилосављевићДушан Сурла 
ГЕНЕРИСАЊЕ КАТАЛОШКИХ ЛИСТИЋА У БИБЛИОТЕЧКОМ СОФТВЕРСКОМ СИСТЕМУ БИСИС

Наташа Васиљевић 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И БИБЛИОТЕКЕ - ПРЕСЕК СТАЊА

Тртовац Селман 
Е-КЊИГЕ – ПРЕЛИМИНАРНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ

Александра Аџић 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА НИБИС ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА

СКУПОВИ

Софија Којевић 
ТЕМАТСКИ ПОРТАЛИ ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА

Гордана Лазаревић 
НЕТ ГЕНЕРАЦИЈА И БУДУЋНОСТ БИБЛИОТЕКА

Александра Настић 
ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА - СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА

Драгана Михаиловић 
КОНКУРЕНТНОСТ БИБЛИОТЕКА НА ИНФОРМАЦИОНОМ ТРЖИШТУ ИЛИ - КАКО ПОСТАТИ „СУПЕРБИБЛИОТЕКАР“

Маја Ђорђевић 
11. СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

Весна Жупан 
11. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ И РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ (БЕЧ, 14.-16.02.2006.)

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Милена Матић 
КОНТИНУИРАНИ СТРУЧНИ РАЗВОЈ – ПРИПРЕМА ЗА НОВЕ УЛОГЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ПУТ ОТКРИЋА 6. СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О КОНТИНУИРАНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКЕ ИНФОРМАЦИОНЕ СТРУКЕ

Дубравка Симовић 
ЈЕДНА СВЕТЛА КЊИГА БИБЛИОТЕКЕ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ МР ДРАГАНА МИЛУНОВИЋ

ПРИЛОЗИ

Стела Филипи-Матутиновић 
БАЗА ПОДАТАКА МБС – ПОДАЦИ О ВИСОКОШКОЛСКИМ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ БИБЛИОТЕКАМА У СРБИЈИ ЗА 2004. ГОДИНУ - ФОНДОВИ И КАДРОВИ - КОРИСНИЦИ