God. 7, br. 1/2, jun 2006.

Nataša Vasiljević
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
 
ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE I BIBLIOTEKE - PRESEK STANjA
 
 
UDK: 004.78:025.2/4.036:338.46
Ključne reči: elektronske publikacija, biblioteke, nabavka, korišćenje
Sažetak: Rad polazi od definicije, karakteristika i mogućnosti e-publikacija koje pokazuju složene zah-teve pred bibliotekarom – u ulogama odgovornog u nabavci tih e-izvora ili u obuci korisnika za njihovo korišćenje. Autor podseća na buran razvoj e-izdavaštva tokom proteklih pet godina, kao i na pitanja koji ga prate: zaštita autorskih prava, metode nabavke, razni tipovi licenci, problemi investiranja biblio-teka bilo da je reč o pretplati na e-izdanja koja se nabavljaju u bibliotekama ili o e-izdanjima do kojih biblioteka dolazi digitalizacijom jedinica iz svojih fondova. Iznosi iskustva vezana za nabavku e-pub-likacija u Francuskoj, Švajcarskoj i Srbiji sa posebnim osvrtom na konzorcijumsku nabavku. Ukazuje na problem porasta nabavke s jedne strane i neadekvatnu iskorišćenost e-izvora sa druge; zatim, na želje korisnika u pogledu sadržaja e-izvora, kao i pristupa preko jedinstvenog kataloga i interfejsa. Proble-mi studenata u pretraživanju podataka ukazuju na potrebe da i nastavnici i bibliotekari moraju zajedno da budu uključeni u obuku korisnika. Obilju ponude e-izvora informacija sučeljava selektivnost i peda-gošku ulogu bibliotekara i biblioteke.
 

    

 


Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Milena MatićStela Filipi-Matutinović 
KA PRELIMINARNIM OBRAZOVNIM AKTIVNOSTIMA ZA POBOLjŠANjE KVALITETA BIBLIOTEČKIH RADNIH PROCESA

Lilian van der Vart 
INSTITUCIONALNI REPOZITORIJI, OTVORENI PRISTUP I VREDNOVANjE ISTRAŽIVANjA

Melisa Hageman 
AKTIVNOSTI OSI I E-IFL NA PROMOCIJI OTVORENOG PRISTUPA NAUČNIM KOMUNIKACIJAMA

Gordana VilotićSlavica Nestorović-Petrovski 
KONTINUIRANO OBRAZOVANjE VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKARA

Aleksandra Pavlović 
STANDARDIZACIJA U MEĐUBIBLIOTEČKOJ POZAJMICI

Vera Prokić 
UTICAJ SISTEMA KVALITETA NA STATUS I RAZVOJ BIBLIOTEKE U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI

Jelena Dobrilović 
PRIMERI PRIMENE SISTEMA KVALITETA U POSLOVANjU BIBLIOTEKE INSTITUTA ZA PUTEVE

Jelena RađenovićBranko MilosavljevićDušan Surla 
GENERISANjE KATALOŠKIH LISTIĆA U BIBLIOTEČKOM SOFTVERSKOM SISTEMU BISIS

Nataša Vasiljević 
ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE I BIBLIOTEKE - PRESEK STANjA

Trtovac Selman 
E-KNjIGE – PRELIMINARNE INFORMACIJE ZA NABAVKU

Aleksandra Adžić 
KARAKTERISTIKE PROGRAMA NIBIS ZA AUTOMATIZACIJU BIBLIOTEČKOG POSLOVANjA

SKUPOVI

Sofija Kojević 
TEMATSKI PORTALI IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA

Gordana Lazarević 
NET GENERACIJA I BUDUĆNOST BIBLIOTEKA

Aleksandra Nastić 
DIGITALNA BIBLIOTEKA - STRATEGIJA RAZVOJA

Dragana Mihailović 
KONKURENTNOST BIBLIOTEKA NA INFORMACIONOM TRŽIŠTU ILI - KAKO POSTATI „SUPERBIBLIOTEKAR“

Maja Đorđević 
11. SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI

Vesna Župan 
11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANjU I REGIONALNOM RAZVOJU U INFORMATIČKOM DRUŠTVU (BEČ, 14.-16.02.2006.)

PUBLIKACIJE

Milena Matić 
KONTINUIRANI STRUČNI RAZVOJ – PRIPREMA ZA NOVE ULOGE U BIBLIOTEKAMA: PUT OTKRIĆA 6. SVETSKA KONFERENCIJA O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM RAZVOJU I UČENjU NA RADNOM MESTU ZA BIBLIOTEKARSKE INFORMACIONE STRUKE

Dubravka Simović 
JEDNA SVETLA KNjIGA BIBLIOTEKE ZA HENDIKEPIRANE MR DRAGANA MILUNOVIĆ

PRILOZI

Stela Filipi-Matutinović 
BAZA PODATAKA MBS – PODACI O VISOKOŠKOLSKIM I SPECIJALIZOVANIM BIBLIOTEKAMA U SRBIJI ZA 2004. GODINU - FONDOVI I KADROVI - KORISNICI