God. 7, br. 1/2, jun 2006.

 

Lilian van der Vart
ELEFTERIA – upravljanje znanjem
 
 
INSTITUCIONALNI REPOZITORIJI, OTVORENI PRISTUP I VREDNOVANjE ISTRAŽIVANjA
 
 
UDK: 004.78:655.41:001.3
Napomena: Predavanje održano na 2. seminaru o otvorenom pristupu naučnim informacijama, u Beogradu, 10. novembra 2005. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, uz podršku eIFL.net-a
Ključne reči: Institucionalni repozitoriji, otvoreni pristup, transparentno objavljivanje, vrednovanje istraživanja, merenje uticajnosti, razvoj nauke
Sažetak: Institucionalni repozitoriji i objavljivanje sa otvorenim pristupom mogu da dovedu do otvorenijeg i bolje izbalansiranog sistema vrednovanja istraživanja, što je važan faktor za razmenu znanja i razvoj. Postavljanje naučnih radova u institucionalne repozitorije je prvi korak u transparentan sistem objavljivanja u kojem i svi koraci i verzije recenziranja mogu ostati vidljivi. Vrednovanje zasnovano na otvorenom pristupu tj. sistem procene kvaliteta i merenja uticajnosti koji je otvoreniji, raznovrsniji i orijentisaniji ka korisnicima, prepoznaje značaj javnosti rezultata istraživanja u interesu otkrića, razvoja nauke i rasta opšte-dostupnog znanja.
 
 
 
 

Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Milena MatićStela Filipi-Matutinović 
KA PRELIMINARNIM OBRAZOVNIM AKTIVNOSTIMA ZA POBOLjŠANjE KVALITETA BIBLIOTEČKIH RADNIH PROCESA

Lilian van der Vart 
INSTITUCIONALNI REPOZITORIJI, OTVORENI PRISTUP I VREDNOVANjE ISTRAŽIVANjA

Melisa Hageman 
AKTIVNOSTI OSI I E-IFL NA PROMOCIJI OTVORENOG PRISTUPA NAUČNIM KOMUNIKACIJAMA

Gordana VilotićSlavica Nestorović-Petrovski 
KONTINUIRANO OBRAZOVANjE VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKARA

Aleksandra Pavlović 
STANDARDIZACIJA U MEĐUBIBLIOTEČKOJ POZAJMICI

Vera Prokić 
UTICAJ SISTEMA KVALITETA NA STATUS I RAZVOJ BIBLIOTEKE U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI

Jelena Dobrilović 
PRIMERI PRIMENE SISTEMA KVALITETA U POSLOVANjU BIBLIOTEKE INSTITUTA ZA PUTEVE

Jelena RađenovićBranko MilosavljevićDušan Surla 
GENERISANjE KATALOŠKIH LISTIĆA U BIBLIOTEČKOM SOFTVERSKOM SISTEMU BISIS

Nataša Vasiljević 
ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE I BIBLIOTEKE - PRESEK STANjA

Trtovac Selman 
E-KNjIGE – PRELIMINARNE INFORMACIJE ZA NABAVKU

Aleksandra Adžić 
KARAKTERISTIKE PROGRAMA NIBIS ZA AUTOMATIZACIJU BIBLIOTEČKOG POSLOVANjA

SKUPOVI

Sofija Kojević 
TEMATSKI PORTALI IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA

Gordana Lazarević 
NET GENERACIJA I BUDUĆNOST BIBLIOTEKA

Aleksandra Nastić 
DIGITALNA BIBLIOTEKA - STRATEGIJA RAZVOJA

Dragana Mihailović 
KONKURENTNOST BIBLIOTEKA NA INFORMACIONOM TRŽIŠTU ILI - KAKO POSTATI „SUPERBIBLIOTEKAR“

Maja Đorđević 
11. SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI

Vesna Župan 
11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANjU I REGIONALNOM RAZVOJU U INFORMATIČKOM DRUŠTVU (BEČ, 14.-16.02.2006.)

PUBLIKACIJE

Milena Matić 
KONTINUIRANI STRUČNI RAZVOJ – PRIPREMA ZA NOVE ULOGE U BIBLIOTEKAMA: PUT OTKRIĆA 6. SVETSKA KONFERENCIJA O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM RAZVOJU I UČENjU NA RADNOM MESTU ZA BIBLIOTEKARSKE INFORMACIONE STRUKE

Dubravka Simović 
JEDNA SVETLA KNjIGA BIBLIOTEKE ZA HENDIKEPIRANE MR DRAGANA MILUNOVIĆ

PRILOZI

Stela Filipi-Matutinović 
BAZA PODATAKA MBS – PODACI O VISOKOŠKOLSKIM I SPECIJALIZOVANIM BIBLIOTEKAMA U SRBIJI ZA 2004. GODINU - FONDOVI I KADROVI - KORISNICI