God. 7, br. 1/2, jun 2006.

 

Gordana Vilotić
Biblioteka Filozofskog fakulteta, Novi Sad
 
Slavica Nestorović-Petrovski
Biblioteka Filozofskog fakulteta, Novi Sad
 
 
KONTINUIRANO OBRAZOVANjE VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKARA
 
 
UDK: 377.6:023:027.7
Napomena: Rad je saopšten na Stručnom skupu „Obrazovanje kadrova i korisnika u bibliotečko-informacionoj delatnosti” održanom u okviru 10. skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, 25. oktobra 2004. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd
Ključne reči: kontinuirano obrazovanje, bibliotekari, kompetentnost, učenje na radnom mestu, visokoškolske biblioteke, naučne biblioteke
Sažetak: U radu se razmatraju teorijski i praktični aspekti kontinuiranog obrazovanja visokoškolskih bibliotekara. U praksi je teško povući granicu između formalnog, kontinuiranog profesionalnog i kontinuiranog ličnog obrazovanja. Očigledno je i da postoji čvrsta veza između formalnog i kontinuiranog obrazovanja bibliotekara i da je ona važnija od razlika koje postoje između ova dva obrazovna nivoa. U tom kontekstu predstavljena su neka iskustva u formalnom i kontinuiranom obrazovanju bibliotekara u Rusiji u cilju iznalaženja uravnoteženog razvijanja formi kontinuiranog obrazovanja kod nas. Takođe se razmatraju vrste i oblici kontinuiranog obrazovanja bibliotekara visokoškolskih i naučnih biblioteka i opisuju rezultati istraživanja sprovedenog u junu mesecu 2004. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, koje je imalo za cilj da prikupi podatke o vrstama učenja na radnom mestu koje bibliotekari najčešće koriste.
 
  
 
 

Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Milena MatićStela Filipi-Matutinović 
KA PRELIMINARNIM OBRAZOVNIM AKTIVNOSTIMA ZA POBOLjŠANjE KVALITETA BIBLIOTEČKIH RADNIH PROCESA

Lilian van der Vart 
INSTITUCIONALNI REPOZITORIJI, OTVORENI PRISTUP I VREDNOVANjE ISTRAŽIVANjA

Melisa Hageman 
AKTIVNOSTI OSI I E-IFL NA PROMOCIJI OTVORENOG PRISTUPA NAUČNIM KOMUNIKACIJAMA

Gordana VilotićSlavica Nestorović-Petrovski 
KONTINUIRANO OBRAZOVANjE VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKARA

Aleksandra Pavlović 
STANDARDIZACIJA U MEĐUBIBLIOTEČKOJ POZAJMICI

Vera Prokić 
UTICAJ SISTEMA KVALITETA NA STATUS I RAZVOJ BIBLIOTEKE U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI

Jelena Dobrilović 
PRIMERI PRIMENE SISTEMA KVALITETA U POSLOVANjU BIBLIOTEKE INSTITUTA ZA PUTEVE

Jelena RađenovićBranko MilosavljevićDušan Surla 
GENERISANjE KATALOŠKIH LISTIĆA U BIBLIOTEČKOM SOFTVERSKOM SISTEMU BISIS

Nataša Vasiljević 
ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE I BIBLIOTEKE - PRESEK STANjA

Trtovac Selman 
E-KNjIGE – PRELIMINARNE INFORMACIJE ZA NABAVKU

Aleksandra Adžić 
KARAKTERISTIKE PROGRAMA NIBIS ZA AUTOMATIZACIJU BIBLIOTEČKOG POSLOVANjA

SKUPOVI

Sofija Kojević 
TEMATSKI PORTALI IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA

Gordana Lazarević 
NET GENERACIJA I BUDUĆNOST BIBLIOTEKA

Aleksandra Nastić 
DIGITALNA BIBLIOTEKA - STRATEGIJA RAZVOJA

Dragana Mihailović 
KONKURENTNOST BIBLIOTEKA NA INFORMACIONOM TRŽIŠTU ILI - KAKO POSTATI „SUPERBIBLIOTEKAR“

Maja Đorđević 
11. SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI

Vesna Župan 
11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANjU I REGIONALNOM RAZVOJU U INFORMATIČKOM DRUŠTVU (BEČ, 14.-16.02.2006.)

PUBLIKACIJE

Milena Matić 
KONTINUIRANI STRUČNI RAZVOJ – PRIPREMA ZA NOVE ULOGE U BIBLIOTEKAMA: PUT OTKRIĆA 6. SVETSKA KONFERENCIJA O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM RAZVOJU I UČENjU NA RADNOM MESTU ZA BIBLIOTEKARSKE INFORMACIONE STRUKE

Dubravka Simović 
JEDNA SVETLA KNjIGA BIBLIOTEKE ZA HENDIKEPIRANE MR DRAGANA MILUNOVIĆ

PRILOZI

Stela Filipi-Matutinović 
BAZA PODATAKA MBS – PODACI O VISOKOŠKOLSKIM I SPECIJALIZOVANIM BIBLIOTEKAMA U SRBIJI ZA 2004. GODINU - FONDOVI I KADROVI - KORISNICI