Год. 13, бр. 2, децембар 2012.

Зоран Ристовић 
Основна школа „Мито Игумановић“, Косјерић

ОД КОРПУСА ДО УЧИОНИЦЕ: ПРИМЕНА ПАРАЛЕЛИЗОВАНИХ ТЕКСТОВА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
 
УДК: 371.3::811.111]:004 , 004.9:811.111’374
Кључне речи: Паралелизовани улазни садржај, вишејезични корпуси, паралелизовани текстови, нелинеарно наставно окружење, мултиопажајност, когнитивно динамичан контекст, периферно учење, рачунарски подржано учење, симетрично двојезично окружење, наставне методе и технике засноване на паралелизованим текстовима
Сажетак: У овом раду представљамо флексибилни рачунарски подржан приступ настави и учењу енглеског језика у основним школама. Тај приступ заснива се на припреми, стварању и динамичкој експлоатацији паралелизованог двојезичног корпуса пре, за време, и после радовних часова. Овај хибридни метод темељи се на препознавању значаја контекстуално богатог паралелизованог улазног језичког садржаја, који се састоји из енглеске и српске верзије текстова, што омогућава нелинеарно учење, охрабрује самосталност ученика, нуди широк репертоар метода и наставних техника, и оснажује вишеобјекатско усмеравање на неколико различитих аспеката језика истовремено. У раду су узете у обзир све релевантне околности које се тичу постојеће техничке подршке, и хардверске и софтверске опреме која је расположива основним школама. Нагласак на когнитивном динамизму који паралелизовани текстови могу иницирати током учења и усвајања енглеског као страног језика осветљен је како из угла ученика тако и из угла наставника. Циркуларно преусмеравање пажње од једне верзије текста ка другој и обратно, такође је осветљено и анализирано у равни когнитивне леингвистике, уз опис педагошке валентности таквих преусмеравања пажње унутар домена енглеско-српског корпуса. Након описа предприпреме, селекције текстова, етикетирања и процеса паралелизације, дајемо преглед до сада развијених могућих примена поравнатог енглеско-српског корпуса у свакодневним наставним активностима, уз предвиђање потенцијалних разгранавања репертоара њихове експлоатације као и њихових побољшања у будућности. Предвиђање и имплементација побољшања у будућности имају своје утемељење у чињеници да се рачунарски подржана настава и учење постепено померају од периферије ка центру модерне едукације.
 

    

 


ПРИЛОЗИ

ЧЛАНЦИ

Валентин Жиков, Ивелина Николова, Лаура Толош, Јавор Иванов, Борислав Попов, Георги Георгијев
 

ПРИЛОЗИ

СКУПОВИ

ПРИЛОЗИ