Год. 13, бр. 2, децембар 2012.

Весна Пајић
 
Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
 
Сташа Вујичић Станковић
 
Математички факултет, Универзитет у Београду
 
Милош Пајић
 
Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
 
ТРАНСДУКТОРИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПОДАТАКА О ВРЕМЕНСКИМ ПРИЛИКАМА У МЕТЕОРОЛОШКИМ ТЕКСТОВИМА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 
УДК: 811.163.41’322.2 , 004.9:811.111’374
Кључне речи: екстракција информација, српски језик, обрада природних језика, коначни трансдуктори, рекурзивне мреже прелаза
Сажетак: У раду је приказан један процес издвајања информација о метеоролошким појавама из текстова на српском језику. Обрада текста, као и само издвајање информација, вршено је уз помоћ коначних аутомата и трансдуктора, креираних и примењених помоћу програма специјализованих за лингвистичку обраду текста. Само издвајање информација вршено је обележавањем сегмената текста. Сва правила коришћена за обележавање представљена су трансдукторима (коначним трансдукторима и рекурзивним мрежама прелаза). У раду су детаљно приказани неки од коришћених трансдуктора, са циљем да се демонстрира употреба различитих електронских ресурса српског језика, на првом месту електронских морфолошких речника. Сами трансдуктори су веома ефикасно средство за обраду језика. У случају обраде српског језика, креирање различитих ресурса и корпуса који би омогућили лингвистичка истраживања веома је важно. Стога је планирано да се у будућности формира колекција трансдуктора која би била јавно доступна и расположива за различите врсте истраживања из области рачунарске лингвистике.
 

   

 


ПРИЛОЗИ

ЧЛАНЦИ

Валентин Жиков, Ивелина Николова, Лаура Толош, Јавор Иванов, Борислав Попов, Георги Георгијев
 

ПРИЛОЗИ

СКУПОВИ

ПРИЛОЗИ