Год. 14, бр. 1, јун 2013.

 

Мирјана Манчев
Универзитет у Нишу,
Природно-математички факултет, Библиотека

 

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТOM УСЛУГА У БИБЛИОТЕКАМА ФАКУЛТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ ПРИМЕНОМ ВИКОР МЕТОДЕ

 

УДК: 027.7(497.11 Ниш):005.94
Кључне речи: Библиотека, факултет, вишекритеријумска анализа, ВИКОР метода
Апстракт: У свом пословању, библиотека као установа образовања и културе, првенствено полази од различитих потреба својих корисника. Потребе корисника у савременом свету, кога карактерише примена информационих и телекомуникационих технологија, су веома комплексне. Хетерогеност и комплексност потреба корисника утиче на квантитет и квалитет пружања библиотечких услуга, али захтева и свакодневно праћење трендова, стицање нових знања као и континуирано усавршавање знања запослених у библиотеци. Основни циљ рада је био да се анализира квалитет пружених услуга у библиотекама факултета Универзитета у Нишу. Да би се остварио наведени циљ рада, аутор је применио једну од метода вишекритеријумске анализе, тзв. ВИКОР методу. Применом наведене методе извршено је рангирање библиотека полазећи од следећих критеријума истовремено: времена потребног за претраживање библиотечког фонда путем доступних електронских база података, величинe простора и величинe библиотечког фонда који су на располагању корисницима. Резултати примене наведене методе указују да је примена наведеног метода оправдана, јер представља основу за објективно решавање проблема избора библиотеке која пружа најквалитетније услуге корисницима.

 

 


ПРИКАЗ


Горг Рем и Ханс Ускорајт
НЕОГРАНИЧЕНО РАЗУМЕВАЊЕ- ЕВРОПА БЕЗ ЈЕЗИЧКИХ БАРИЈЕРА
 

НАУЧНИ РАДОВИ


Елена Тирзиман
ЈЕДНО ИСКУСТВО У ОЧУВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ДОКУМЕНТАРНОГ НАСЛЕЂА ПУТЕМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Мирјана Манчев
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТOM УСЛУГА У БИБЛИОТЕКАМА ФАКУЛТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ ПРИМЕНОМ ВИКОР МЕТОДЕ

Станислава Гардашевић
СЕМАНТИЧКИ ВЕБ И LINKED (OPEN) DATA МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Јелена Митровић
ГРУПНА РАСПОДЕЛА РАДА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 


Александра Аџић
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ: ПРИКАЗ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА ИЗ ПРАКСЕ

Нeбojшa Вaсиљeвић
ЗAШТO JE ПРOГРAМСКИ JEЗИК ПАЈТОН ДOБAР ЗA УЧEЊE ПРOГРAМИРAЊA.

 

ПРОЈЕКТИ


Александра Тртовац
РАДИОНИЦА О ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ТЕКСТОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПСКЕ НОВИНЕ