Год. 14, бр. 1, јун 2013.

 

Александра Аџић
Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ: ПРИКАЗ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА ИЗ ПРАКСЕ

 

УДК: 025.85:004.352
Кључне речи: дигитализација, скенирање, дигитална библиотека
Сажетак: Библиотеке, као важни центри за креирање информација, базирају унапређења својих услуга на могућностима које пружа убрзани развој информационих и комуникационих технологија. Процес креирања дигиталних библиотека јесте један од одговора на захтеве корисника који до података желе да дођу на начин особен данашњем друштву. Конкретно, овде није реч о новим подацима, већ о радикалном побољшању начина на који се подаци чине доступним за крајњег корисника, при чему се поштује време као једина категорија која је апсолутно ненадокнадива у процесу креирања информација. Дигитализација библиотечке грађе веома је сложен процес, без обзира на сву расположиву техничку опремљеност установе. Комуникација са колегама везана за проблеме који се јављају приликом почетних фаза креирања дигиталне библиотеке, тешкоће које произилазе из несистематичности обиља препорука и упутстава из ове области, потреба да се уоче кључни аспекти приликом увођења процеса дигитализације, намећу потребу да се на једном месту и на разумљив начин прикажу проблеми и могућа решења проистекли из праксе.

 

 


ПРИКАЗ


Горг Рем и Ханс Ускорајт
НЕОГРАНИЧЕНО РАЗУМЕВАЊЕ- ЕВРОПА БЕЗ ЈЕЗИЧКИХ БАРИЈЕРА
 

НАУЧНИ РАДОВИ


Елена Тирзиман
ЈЕДНО ИСКУСТВО У ОЧУВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ДОКУМЕНТАРНОГ НАСЛЕЂА ПУТЕМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Мирјана Манчев
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТOM УСЛУГА У БИБЛИОТЕКАМА ФАКУЛТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ ПРИМЕНОМ ВИКОР МЕТОДЕ

Станислава Гардашевић
СЕМАНТИЧКИ ВЕБ И LINKED (OPEN) DATA МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Јелена Митровић
ГРУПНА РАСПОДЕЛА РАДА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 


Александра Аџић
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ: ПРИКАЗ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА ИЗ ПРАКСЕ

Нeбojшa Вaсиљeвић
ЗAШТO JE ПРOГРAМСКИ JEЗИК ПАЈТОН ДOБAР ЗA УЧEЊE ПРOГРAМИРAЊA.

 

ПРОЈЕКТИ


Александра Тртовац
РАДИОНИЦА О ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ТЕКСТОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПСКЕ НОВИНЕ