Год. 14, бр. 1, јун 2013.

 

Станислава Гардашевић
Народна библиотека Србије,
Одељење за развој дигиталне библиотеке и микрографију, Београд, Србија
 

 

СЕМАНТИЧКИ ВЕБ И LINKED (OPEN) DATA МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА БИБЛИОТЕКЕ
 

УДК: 004.822; 026/027:004.738.5
Кључне речи: семантички веб, Linked (Open) Data, метаподаци, онтологија, URI
Апстракт: Једна од новијих тема у библиотекарству јесте примена технологија семантичког веба и Linked (Open) Data у циљу управљања библиотечким метаподацима. У првом делу овог рада дат је преглед основних принципа и модела семантичког веба (XML, RDF, URI, oнтологије итд.), као и примена неких од тих принципа у библиотекама и другим културним институцијама, са нарочитим освртом на примену у Еуропеани, тзв. Европској дигиталној библиотеци, архиву и музеју. Други део рада осврће се на Linked (Open) Data, као саставни и неизоставни део семантичког веба. Осим основних принципа, наведене су и кључне предности објављивања библиотечких метаподатака као Linked (Open) Data, како за организације тако и за кориснике. Коначно, побројане су неке од иницијатива које су већ кренуле овим путем и дата је препорука за преиспитивање досадашње библиотечке праксе, као и њено унапређивање тиме што ће се пратити ови, актуелни трендови, у циљу побољшања услуга и боље видљивости библиотечких података.

 

 


ПРИКАЗ


Горг Рем и Ханс Ускорајт
НЕОГРАНИЧЕНО РАЗУМЕВАЊЕ- ЕВРОПА БЕЗ ЈЕЗИЧКИХ БАРИЈЕРА
 

НАУЧНИ РАДОВИ


Елена Тирзиман
ЈЕДНО ИСКУСТВО У ОЧУВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ДОКУМЕНТАРНОГ НАСЛЕЂА ПУТЕМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Мирјана Манчев
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТOM УСЛУГА У БИБЛИОТЕКАМА ФАКУЛТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ ПРИМЕНОМ ВИКОР МЕТОДЕ

Станислава Гардашевић
СЕМАНТИЧКИ ВЕБ И LINKED (OPEN) DATA МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Јелена Митровић
ГРУПНА РАСПОДЕЛА РАДА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 


Александра Аџић
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ: ПРИКАЗ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА ИЗ ПРАКСЕ

Нeбojшa Вaсиљeвић
ЗAШТO JE ПРOГРAМСКИ JEЗИК ПАЈТОН ДOБAР ЗA УЧEЊE ПРOГРAМИРAЊA.

 

ПРОЈЕКТИ


Александра Тртовац
РАДИОНИЦА О ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ТЕКСТОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПСКЕ НОВИНЕ