Год. 14, бр. 1, јун 2013.

 

Јелена Митровић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

 

ГРУПНA РАСПОДЕЛA РАДА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА

 

УДК: 001.101:004.738.52
Кључне речи: групна расподела рада, микрозадаци, MTurk, обрада природних језика, wordnet
Апстракт: Циљ овог рада је да укаже на значај групне расподеле рада (енг. Crowdsourcing), те да пружи приказ неких успешних пројеката који функционишу на основу овог модела управљања који се из пословног света преселио у свет културе и науке. Спроведено је истраживање начина на који системи групне расподеле рада функционишу као и технологија на којима се заснивају. Утврђени су неки од услова које је потребно испунити да би један систем групне расподеле рада био успешан и дати су неки примери добре праксе, с посебним освртом на пројекте у области обраде природних језика (енг. Natural Language Processing – NLP) који су спроведени захваљујући овом новом начину расподеле рада.

 

 


ПРИКАЗ


Горг Рем и Ханс Ускорајт
НЕОГРАНИЧЕНО РАЗУМЕВАЊЕ- ЕВРОПА БЕЗ ЈЕЗИЧКИХ БАРИЈЕРА
 

НАУЧНИ РАДОВИ


Елена Тирзиман
ЈЕДНО ИСКУСТВО У ОЧУВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ДОКУМЕНТАРНОГ НАСЛЕЂА ПУТЕМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Мирјана Манчев
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТOM УСЛУГА У БИБЛИОТЕКАМА ФАКУЛТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ ПРИМЕНОМ ВИКОР МЕТОДЕ

Станислава Гардашевић
СЕМАНТИЧКИ ВЕБ И LINKED (OPEN) DATA МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Јелена Митровић
ГРУПНА РАСПОДЕЛА РАДА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 


Александра Аџић
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ: ПРИКАЗ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА ИЗ ПРАКСЕ

Нeбojшa Вaсиљeвић
ЗAШТO JE ПРOГРAМСКИ JEЗИК ПАЈТОН ДOБAР ЗA УЧEЊE ПРOГРAМИРAЊA.

 

ПРОЈЕКТИ


Александра Тртовац
РАДИОНИЦА О ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ТЕКСТОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПСКЕ НОВИНЕ