Год. 6, бр. 3, септембар 2005.

Стела Филипи-Матутиновић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
КОЈЕ СУ ПЕРСПЕКТИВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У ЕРИ ИНФОРМАЦИЈА?
 
УДК: 027.7:002”312/313”
Напомена: Рад је саопштен на "Међународној конференцији о дистрибуираним библиотечким информационим системима" одржаној у Охриду, 1-6. јуна 2004. Текст на енглеском језику објављен је у Зборнику међународне конференције International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid June 1-6, 2004: conference proceedings. – Novi Sad: Group for Information Technologies, 2004, pp. 35-51
Кључне речи: високошколске библиотеке, информационо доба, перспективе
Сажетак: Високошколске библиотеке се налазе у некој врсти хибридне позиције, припадајући истовремено и свету високог школства и свету библиотекарства. Развој високошколског образовања, промена начина комуницирања у области науке, процеси перманентног образовања и појава учења на даљину гурају високошколске библиотеке у ситуацију да морају да интензивирају свој рад и да помере фокус са развоја библиотечке збирке на кориснике и задовољавање њихових тренутних потреба. Дигитализација збирки, образовање корисника, 24- часовна служба информација, интензивна сарадња између високошколских и осталих библиотека у земљи и иностранству су неке од главних тема. Дискусије о будућности високошколских и других библиотека на међународним конференцијама библиотекара показују да, без обзира из ког дела света долазе, библиотекари верују да ће библиотеке опстати, и то не као музеји књига него као централна места за људе који траже информације.