Год. 6, бр. 3, септембар 2005.

 

Драгана Милуновић
Народна библиотека Србије, Београд
 
СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: СТАЊE У 2003.
ГОДИНИ И ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
 
УДК: 0.26/027.2.02/.08
Кључне речи: Специјалне библиотеке, анализа, Србија, 2003, унапређење рада
Сажетак: Aнализа рада специјалних библиотека темељи се на подацима којима у тренутку њеног настанка располажу Народна библиотека Србије и матичне библиотеке у мрежи библиотека Републике Србије. Анализа обухвата стање ових библиотека у 2003. г. а за подручје централне Србије и АП Војводина, али не и подручје АП Косово и Метохија. Рад специјалних библиотека у посматраном периоду приказан је према уобичајеним параметрима за анализу рада би- блиотека која обухвата: 1. Књижне фондове, 2. Коришћење фондова и услуга библиотеке и 3. Кадрове. Предлози мера за решавање проблема у анализираним библиотекама изнети су на крају овог текста.