Год. 6, бр. 3, септембар 2005.

 

Богољуб Мазић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
ПОКРЕТ ЗА ОТВОРЕНЕ АРХИВЕ (OAI)
 
УДК: 004.738.78:0.25.4.036
Напомена: Рад је саопштен на Стручном скупу "Образовање кадрова и корисника у библиотечко-информационој делатности" у оквиру 10. скупштине Заједнице библиотека универзитета у Србији, који су одржани 25. октобра 2004. г. у Народној библиотеци Србије, Београд.
Кључне речи: Дигитални репозиторији, Покрет за отворене архиве, Dublin Core, OAI
Сажетак: Аутор објашњава принципе и дефинише појмове и значај активности на изградњи отворених архива дигиталних докумената. Наглашена је велика улога библиотекара научних библиотека у изградњи дигиталних репозиторија.