Год. 6, бр. 3, септембар 2005.

Бранислава Аврамовић
Библиотека Матице српске, Нови Сад
 
Иванка Клајн
Библиотека Матице српске, Нови Сад
 
Бранислав Ђурашевић
Институт за нуклеарне науке "Винча"
 
Слободан Милоњић
Институт за нуклеарне науке "Винча"
 
 
ЦИТИРАНОСТ РАДОВА ДОКТОРА НАУКА ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ
«ВИНЧА» ПРЕМА БАЗИ SCIENCE CITATION INDEX (SCI) 1. ОПШТА АНАЛИЗА ЦИТИРАНОСТИ
 
УДК: 001.811:303.71:5/6
Кључне речи: цитираност, самоцитираност, наукометрија, Институт "Винча", Индекс научних цитата (SCI)
Сажетак: У раду је дата општа анализа цитираности радова 148 доктора наука Института за нуклеарне науке "Винча", Београд, који су били у радном односу у току 2003.године. Цитираност је праћена према Индексу научних цитата (Science Citation Index - SCI). Укупан број цитата и самоцитата за 148 доктора наука износи 13.252 од чега је 10.097 цитата и 3.155 самоцитата. По правилу, што је већи број цитираних радова то је и већи укупан број цитата и самоцитата. Анализа цитираности је извршена према научним областима и подобластима, научним звањима и старосној доби доктора наука. Нађено је да број цитата расте са временом за испитани период (1962-2003). Број цитираних радова у техничко-технолошким наукама је знатно нижи од истог броја у природним наукама. Пораст цитираности тј. oднос броја цитата/др наука у свим научним областима и подобластима расте од нижих ка вишим научним звањима. Средњи проценат самоцитата у односу на укупан број цитата, за све испитиване докторе наука и изучавани временски период, износи 23,8%. Овај проценат је у одличној сагласности са истим подацима у другим земљама