God. 6, br. 3, septembar 2005.

Stela Filipi-Matutinović
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
KOJE SU PERSPEKTIVE VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA U ERI INFORMACIJA?
 
UDK: 027.7:002”312/313”
Napomena: Rad je saopšten na «Međunarodnoj konferenciji o distribuiranim bibliotečkim informacionim sistemima» održanoj u Ohridu, 1-6. juna 2004. Tekst na engleskom jeziku objavljen je u Zborniku međunarodne konferencije International Conference on Distributed LibraryInformation Systems, Ohrid June 1-6, 2004: conference proceedings. – Novi Sad: Group for Information Technologies, 2004, pp. 35-51
Ključne reči: Visokoškolske biblioteke, informaciono doba, perspektive
Sažetak: Visokoškolske biblioteke se nalaze u nekoj vrsti hibridne pozicije, pripadajući istovremeno i svetu visokog školstva i svetu bibliotekarstva. Razvoj visokoškolskog obrazovanja, promena načina komuniciranja u oblasti nauke, procesi permanentnog obrazovanja i pojava učenja na daljinu guraju visokoškolske biblioteke u situaciju da moraju da intenziviraju svoj rad i da pomere fokus sa razvoja bibliotečke zbirke na korisnike i zadovoljavanje njihovih trenutnih potreba. Digitalizacija zbirki, obrazovanje korisnika, 24- časovna služba informacija, intenzivna saradnja između visokoškolskih i ostalih biblioteka u zemlji i inostranstvu su neke od glavnih tema. Diskusije o budućnosti visokoškolskih i drugih biblioteka na međunarodnim konferencijama bibliotekara pokazuju da, bez obzira iz kog dela sveta dolaze, bibliotekari veruju da će biblioteke opstati, i to ne kao muzeji knjiga nego kao centralna mesta za ljude koji traže informacije.   
 
    
 
 

 

Milena Matić
UVOD

ČLANCI

Branislava Avramović, Ivanka Klajn, Branislav Đurašević, Slobodan Milonjić 
CITIRANOST RADOVA DOKTORA NAUKA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE «VINČA» PREMA BAZI SCIENCE CITATION INDEX (SCI) 1. OPŠTA ANALIZA CITIRANOSTI

Stela Filipi-Matutinović 
KOJE SU PERSPEKTIVE VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA U ERI INFORMACIJA?

Bogoljub Mazić 
POKRET ZA OTVORENE ARHIVE (OAI)

Aleksandra Vraneš 
IZAZOVI OBRAZOVANjA BIBLIOTEKARA

Dragana Milunović 
SPECIJALNE BIBLIOTEKE U REPUBLICI SRBIJI: STANjE U 2003. GODINI I PRIORITETI RAZVOJA SA PREDLOGOM MERA ZA UNAPREĐENjE RADA

 

PRILOZI

BIBLIOTEKE

SKUPOVI

VESTI

MBS

OSTVARIVANjA MATIČNIH FUNKCIJA MATIČNIH BIBLIOTEKA U MREŽI SPACIJALNIH BIBLIOTEKA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE U 2003. GODINI - PRIKAZ STANjA