Год. 18, бр. 1, 2018.

 

Сњежана Ћирковић
OPEC (Организациjа земаља извозница нафте)
Научно одељење, Одсек за информационе услуге
Беч, Аустриjа
 

СИВА ЛИТЕРАТУРА – КАМЕЛЕОН ИНФОРМАЦИОНИХ РЕСУРСА
 

УДК: 098:001
Кључне речи: сива литература, Декларациjа из Пизе, GreyNet, научно наслеђе
Сажетак: Рад описуjе сиву литературу, њено порекло, дефинициjе и место у савременом дигиталном друштву и научноj комуникациjи. Сива литература игра важну улогу у брзоj и благовременоj размени наjновиjих, научних и техничких достигнућа, а такође пружа приступ широком спектру информациjа и често садржи нове идеjе. Осим тога, сива литература представља важан извор оригиналног истраживања и актуелних информациjа. Декларациjа из Пизе о креирању политике ресурса сиве литературе обjављена 2014. даjе допринос бољем разумевању и препознавању улоге сиве литературе као кључног ресурса у научноj комуникациjи, истраживању и креирању политике, иновациjа и разумевања у многим дисциплинама. У последњем делу овог рада биће истражени односи између сиве литературе и научног наслеђа. Приказаћемо скуп критериjума за колекциjе научног наслеђа како би их дефинисали као сиву литературу.
 
                                                                                                         


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Душко Витас

О РАЗВОJУ ИНФОРМАТИКЕ МЕЂУ МАТЕМАТИЧАРИМА

Јасмина Јовановска

ДИЗАJНИРАЊЕ ЕФИКАСНИХ ПИТАЊА ВИШЕСТРУКОГ ИЗБОРА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА

Александра Арсенијевић

БИТЕФ 212 — ОД ИДЕJЕ ДО РЕАЛИЗАЦИJЕ

Бранислава Шандрих

НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПАJТОН

Сњежана Ћирковић

СИВА ЛИТЕРАТУРА – КАМЕЛЕОН ИНФОРМАЦИОНИХ РЕСУРСА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

Слађана Суботић, Филип Станковић, Сања Сланкаменац, Растислав Марковић, Анастасија Мандић, Марија Даковић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИJАЛНОГ ДОКУМЕНТА „ПРОЛАЗИМ УЛИЦОМ ТВОJОМ“