Год. 18, бр. 1, 2018.

 

 

Александра Арсенијевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет, Србиjа
 

 

БИТЕФ 212 — ОД ИДЕJЕ ДО РЕАЛИЗАЦИJЕ

УДК: 792.091.4(497.11)(093.2)
Кључне речи: БИТЕФ, позориште, Историjски архив Београда, архивска грађа, Jугославиjа
Сажетак: Београдски интернационални театарски фестивал – БИТЕФ први jе међународни фестивал покренут на териториjи бивше Jугославиjе, а значаjан jе како за нашу културу, тако и за светску позоришну историjу. Први БИТЕФ одржан jе 1967. године, под поткровитељством Секретариjата града Београда, на сцени позоришта Атеље 212. Од почетка се Фестивал одржавао сваке године, без прекида, све до данас и успут се стварао велики броj докумената, плаката, аудио-визуелне и друге грађе. У овом раду су представљени политички и културно-историjски догађаjи коjи су утицали на стварање и уобличавање Фестивала, али и његов утицаj и целокупни значаj за домаћу и светску позоришну сцену. Представљена jе такође и надлежност Историjског архива Београда за фонд БИТЕФ-а и целокупна архивска грађа првог БИТЕФ-а 212.
 

                                                                                                          


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Душко Витас

О РАЗВОJУ ИНФОРМАТИКЕ МЕЂУ МАТЕМАТИЧАРИМА

Јасмина Јовановска

ДИЗАJНИРАЊЕ ЕФИКАСНИХ ПИТАЊА ВИШЕСТРУКОГ ИЗБОРА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА

Александра Арсенијевић

БИТЕФ 212 — ОД ИДЕJЕ ДО РЕАЛИЗАЦИJЕ

Бранислава Шандрих

НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПАJТОН

Сњежана Ћирковић

СИВА ЛИТЕРАТУРА – КАМЕЛЕОН ИНФОРМАЦИОНИХ РЕСУРСА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

Слађана Суботић, Филип Станковић, Сања Сланкаменац, Растислав Марковић, Анастасија Мандић, Марија Даковић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИJАЛНОГ ДОКУМЕНТА „ПРОЛАЗИМ УЛИЦОМ ТВОJОМ“