God. 17, br. 1, 2017.

 

Vasilije Milnović, Milena Kostić, Matea Milošević
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ 
 

ZAŠTITA I PROMOCIJA OSETLjIVOG ARHIVSKOG MATERIJALA IZ PRIVATNE BIBLIOTEKE LAZIĆ

 

UDK: 930.25:004.9

Ključne reči: pametne biblioteke, nove digitalne tehnologije, arhivski materijal, bibliotečki materijal, digitalizacija, standardizacija

Sažetak: Predmet ovog rada jeste upoznavanje sa mogućnostima novih digitalnih tehnologija u zaštiti i prezentaciji osetljivog arhivskog i drugog bibliotečkog materijala u kontekstu koncepta „pametne biblioteke“ (smart libraries), kao i, s tim u vezi, prilog predlogu nacrta za standardizaciju procesa digitalizacije te građe. Savremene digitalne tehnologije i digitalne alatke daju nove mogućnosti istraživačima iz polja humanistike koji sada na moderan i transparentan način mogu istraživati retke i osetljive arhivske materijale. Ovaj rad će pokazati da arhivski materijal, sa dodatnom istorijskom vrednošću, i u eri „Industrije 4.0“ (Industry 4.0) i „Interneta stvari“ (Internet of Things) može biti izuzetno važan deo promocije jedne kulture u kontekstu pametnih biblioteka. Ipak, posebna pažnja biće posvećena standardizaciji digitalizacije koja se trenutno sprovodi u Univerzitetskoj biblioteci, jer se tek uz izvesni širi okvir potencijalne nacionalne standardizacije može očekivati puni uticaj primene novih tehnologija i koncepata. Pametne biblioteke, kao centralni informativni punktovi (hubs) budućeg društva, kao i potencijalna standardizacija procesa digitalizacije, biće promišljane kroz projekat Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u okviru programa Endangered Archives Britanske biblioteke. Zato će završni deo rada biti posvećen upoznavanju javnosti sa samom sadržinom arhivsko-bibliotečke građe koja će, u okviru pomenutog projekta, biti digitalizovana.

 

                                                                                                       


NAUČNI RADOVI

Nikitas N. Karanikolas, Eleni Galiotu

ISKUSTVA U IZGRADNjI VIŠEDIJALEKATSKOG REČNIKA

Vasilije Milnović, Milena Kostić, Matea Milošević

ZAŠTITA I PROMOCIJA OSETLjIVOG ARHIVSKOG MATERIJALA IZ PRIVATNE BIBLIOTEKE LAZIĆ

Marija Pantić

OTVORENI OBRAZOVNI RESURSI I ZEMLjE U RAZVOJU: JEDAN KRITIČKI OSVRT

Mihailo Škorić

SVRSTAVANjE POJMOVA NA KONTINUALNOJ SKALI POZITIVNO-NEGATIVNO PREMA POLARITETU OSEĆANjA ZASNOVANO NA EMOTIKONIMA

 

STRUČNI RADOVI

Ana Savić

NORMATIVNA KONTROLA U SRBIJI

 

PRIKAZI

Milena Kostić, Vesna Vuksan, Zoran Bajin

IZLOŽBA „DIGITALNA ĆIRILICA“

Marija Radojičić, Ranka Stanković, Sebastijan Kaplar

PRIKAZ LETNjE ŠKOLE O PRETRAŽIVANjU VELIKIH POVEZANIH SKUPOVA PODATAKA ZASNOVANOM NA KLjUČNIM REČIMA „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“