God. 17, br. 1, 2017.

Nikitas N. Karanikolas, Eleni Galiotu
Tehnološko-obrazovni institut u Atini,
Odsek za informatiku

 

ISKUSTVA U IZGRADNjI VIŠEDIJALEKATSKOG REČNIKA

 

UDK: 811.14’06’374’282.2

Ključne reči: računarska dijalektologija, dijalekatska leksikografija, elektronski rečnici, leksički resursi, savremeni grčki dijalekti, maloazijski grčki

Sažetak: Rad predstavlja iskustva stečena tokom kompletnog ciklusa izgrađivanja elektronskog dijalekatskog rečnika. Inovativnost predstavljenog pristupa ogleda se u osmišljavanju rečnika koji je višedijalekatski (trojezični), pri čemu su tri dijalekta suprotstavljena jednom ciljnom jeziku. Naš pristup otvara mogućnosti koje ne bi bile dostupne pri radu sa tri jednojezična dijalekatska rečnika. Pored navedenog, tokom uspostavljanja i aktiviranja sistema iskrsavali su veoma specifični zahtevi za unapređivanje sistema, inicirani od strane korisnika, koji su se odnosili posebno na fazu analize. Stečena iskustva i iznađena rešenja tokom težnje ka krajnjoj optimizaciji sistema u cilju ispunjavanja svih zahteva mogu biti korisna za za istraživanja i projekte slične namene.

 

                                                                                                    


NAUČNI RADOVI

Nikitas N. Karanikolas, Eleni Galiotu

ISKUSTVA U IZGRADNjI VIŠEDIJALEKATSKOG REČNIKA

Vasilije Milnović, Milena Kostić, Matea Milošević

ZAŠTITA I PROMOCIJA OSETLjIVOG ARHIVSKOG MATERIJALA IZ PRIVATNE BIBLIOTEKE LAZIĆ

Marija Pantić

OTVORENI OBRAZOVNI RESURSI I ZEMLjE U RAZVOJU: JEDAN KRITIČKI OSVRT

Mihailo Škorić

SVRSTAVANjE POJMOVA NA KONTINUALNOJ SKALI POZITIVNO-NEGATIVNO PREMA POLARITETU OSEĆANjA ZASNOVANO NA EMOTIKONIMA

 

STRUČNI RADOVI

Ana Savić

NORMATIVNA KONTROLA U SRBIJI

 

PRIKAZI

Milena Kostić, Vesna Vuksan, Zoran Bajin

IZLOŽBA „DIGITALNA ĆIRILICA“

Marija Radojičić, Ranka Stanković, Sebastijan Kaplar

PRIKAZ LETNjE ŠKOLE O PRETRAŽIVANjU VELIKIH POVEZANIH SKUPOVA PODATAKA ZASNOVANOM NA KLjUČNIM REČIMA „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“