God. 16, br. ½, avgust 2016.
 

Tanja Ivanović
Vlada Republike Srbije,
Kancelarija za evropske integracije

 

 LEKSIČKA ANALIZA DVOČLANIH TERMINOLOŠKIH SINTAGMI ELEKTRODISTRIBUTIVNOG SISTEMA

 

UDK: 811.163.41'373.46
Ključne reči: dvočlane terminološke sintagme, elektroenergetski sistem, elektrodistributivni sistem, poreklo leksema, prevodni ekvivalenti.
Sažetak: U ovom radu prikazana je analiza rečeničnih članova dvočlanih terminoloških sintagmi iz domena elektrodistributivnog sistema, predstavljene su specifičnosti tvorbenog aspekta i razmotren je međuodnos stručne terminologije i opšte leksike. Kroz analizu paradigmatske ravni, ukazano je i na određene leksičko-semantičke zakonitosti koje u elektroenergetskom terminološkom sistemu vladaju na srpskom jeziku kao i na promenu odnosno postojanost njihovog rečeničnog oblika prilikom prevođenja na engleski jezik. Napravljen je poseban osvrt na međujezičke uticaje, odnosno prodor terminologije stranog porekla u srpski jezik. Rezultati dobijeni ovim istraživanjem ukazuju na to da analizirani termini upotrebljeni u svom sintagmatskom obliku teško mogu naći primenu van terminološkog sistema kojem pripadaju, s obzirom na to da precizno upućuju na određenu pojavu unutar elektroenergetskog sistema, način funkcionisanja određenog uređaja odnosno celog sistema, jednu ili širi spektar komponenti koje se koriste u sistemu, mesto ili nazive stanja specifičnih za ovu oblast.

                                                                                                     


NAUČNI RADOVI

Jovana Kovačević, Jelena Graovac

N-GRAMSKI ZASNOVANA KLASIFIKACIJA TEKSTA NA SRPSKOM JEZIKU PRIMENOM METODE STRUKTURALNIH PODRŽAVAJUĆIH VEKTORA

Miljana Mladenović

ONTOLOŠKO PREPOZNAVANjE RETORIČKIH FIGURA 

Tanja Ivanović

LEKSIČKA ANALIZA DVOČLANIH TERMINOLOŠKIH SINTAGMI ELEKTRODISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Milena Milinković

Milena Obradović, Aleksandra Arsenijević, Mihailo Škorić

IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “YU ROK SCENA”

 

PRIKAZI

 

Vladan Devedžić, Milan Krstić

RAČUNARSTVO U DRUŠTVENIM NAUKAMA

Jelena Mitrović

PRIKAZ EUROLAN 2015 LETNjE ŠKOLE IZ RAČUNARSKE LINGVISTIKE