Vol. 16, No. ½, August 2016

 

Tanja Ivanović 
Government of the Republic of Serbia,
European Integration Office

 

LEXICAL ANALYSIS OF TWO-WORD TERMINOLOGICAL PHRASES WITHIN DISTRIBUTION SYSTEM

 

DOI 10.18485/infotheca.2016.16.1_2.3
UDC: 811.163.41'373.46
Key words: two-word terminological phrases, power system, distribution system, the lexeme origin, translation equivalents.
Abstract: This paper presents the analysis of two-word terminological phrases within distribution system, the specifics of word formation as well as the aspects of interrelation between expert terminology and general vocabulary. Certain lexical and semantic principles in power system terminology in Serbian were pointed out through the analysis of paradigmatic relations, as well as the variation i.e. consistency of their phrasal form upon translation into English. Cross-language influences are particulary discussed, especially foreign origin terminology penetration in the Serbian language. Research results indicate that analysed terms used in its syntactic form can hardly be applied outside the terminology circle which they belong to, given its precise reference to a specific phenomenon within the power system, the mode of operation of a specific device or the entire system, an individual part or the wide range of components used in the system, the position or different circumstances peculiar to this profession.

 

                                                                                                  


SCIENTIFIC PAPERS

 

Jovana Kovačević, Jelena Graovac

APPLICATION OF A STRUCTURAL SUPPORT VECTOR MACHINE METHOD TO N-GRAM BASED TEXT CLASSIFICATION IN SERBIAN

Miljana Mladenović

ONTOLOGY-BASED RECOGNITION OF RHETORICAL FIGURES ABSTRACT

Tanja Ivanović

LEXICAL ANALYSIS OF TWO-WORD TERMINOLOGICAL PHRASES WITHIN DISTRIBUTION SYSTEM

Milena Milinković

THE BIBLIOMETRIC AND CITATION ANALYSES OF THE SPATIUM JOURNAL

 

PROFESSIONAL PAPERS
 

Gordana Nedeljkov

 E-BOOKS AND NEW DIMENSION OF READING SUMMARY

Milena Obradović, Aleksandra Arsenijević, Mihajlo Škorić

PREPARATION OF MULTIMEDIA DOCUMENT "YU ROCK SCENE"

 

REVIEWS
 

Vladan Devedžić, Milan Krstić

SOCIAL SCIENCES AND COMPUTING: MASTER STUDY PROGRAM REVIEW

Jelena Mitrović

REVIEW OF THE 2015 EUROLAN SUMMER SCHOOL IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS

 
 

Год. 16, бр. ½, август 2016.

 
 

Тања Ивановић
Влада Републике Србије,
Канцеларија за европске интеграције

 

 ЛЕКСИЧКА АНАЛИЗА ДВОЧЛАНИХ ТЕРМИНОЛОШКИХ СИНТАГМИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

УДК: 811.163.41'373.46
Кључне речи: двочлане терминолошке синтагме, електроенергетски систем, електродистрибутивни систем, порекло лексема, преводни еквиваленти.
Cажетак: У овом раду приказана је анализа реченичних чланова двочланих терминолошких синтагми из домена електродистрибутивног система, представљене су специфичности творбеног аспекта и размотрен је међуоднос стручне терминологије и опште лексике. Кроз анализу парадигматске равни, указано је и на одређене лексичко-семантичке законитости које у електроенергетском терминолошком систему владају на српском језику као и на промену односно постојаност њиховог реченичног облика приликом превођења на енглески језик. Направљен је посебан осврт на међујезичке утицаје,односно продор терминологије страног порекла у српски језик. Резултати добијени овим истраживањем указују на то да анализирани термини употребљени у свом синтагматском облику тешко могу наћи примену ван терминолошког система којем припадају, с обзиром на то да прецизно упућују на одређену појаву унутар електроенергетског система, начин функционисања одређеног уређаја односно целог система, једну или шири спектар компоненти које се користе у систему, место или називе стања специфичних за ову област.

                                                                                                 


 

НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јована Ковачевић, Јелена Граовац

Н-ГРАМСКИ ЗАСНОВАНА КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ СТРУКТУРАЛНИХ ПОДРЖАВАЈУЋИХ ВЕКТОРА

Миљана Младеновић

ОНТОЛОШКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕТОРИЧКИХ ФИГУРА

Тања Ивановић

ЛЕКСИЧКА АНАЛИЗА ДВОЧЛАНИХ ТЕРМИНОЛОШКИХ СИНТАГМИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Милена Милинковић

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Гордана Недељков

ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ И НОВА ДИМЕНЗИЈА ЧИТАЊА

Милена Обрадовић, Александра Арсенијевић, Михаило Шкорић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “YU РОК СЦЕНА”

 

ПРИКАЗИ

Владан Девеџић, Милан Крстић

РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Јелена Митровић

ПРИКАЗ ЕУРОЛАН 2015 ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ИЗ РАЧУНАРСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ