Год. 16, бр. ½, август 2016.

 
 

Тања Ивановић
Влада Републике Србије,
Канцеларија за европске интеграције

 

 ЛЕКСИЧКА АНАЛИЗА ДВОЧЛАНИХ ТЕРМИНОЛОШКИХ СИНТАГМИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

УДК: 811.163.41'373.46
Кључне речи: двочлане терминолошке синтагме, електроенергетски систем, електродистрибутивни систем, порекло лексема, преводни еквиваленти.
Cажетак: У овом раду приказана је анализа реченичних чланова двочланих терминолошких синтагми из домена електродистрибутивног система, представљене су специфичности творбеног аспекта и размотрен је међуоднос стручне терминологије и опште лексике. Кроз анализу парадигматске равни, указано је и на одређене лексичко-семантичке законитости које у електроенергетском терминолошком систему владају на српском језику као и на промену односно постојаност њиховог реченичног облика приликом превођења на енглески језик. Направљен је посебан осврт на међујезичке утицаје,односно продор терминологије страног порекла у српски језик. Резултати добијени овим истраживањем указују на то да анализирани термини употребљени у свом синтагматском облику тешко могу наћи примену ван терминолошког система којем припадају, с обзиром на то да прецизно упућују на одређену појаву унутар електроенергетског система, начин функционисања одређеног уређаја односно целог система, једну или шири спектар компоненти које се користе у систему, место или називе стања специфичних за ову област.

                                                                                                 


 

НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јована Ковачевић, Јелена Граовац

Н-ГРАМСКИ ЗАСНОВАНА КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ СТРУКТУРАЛНИХ ПОДРЖАВАЈУЋИХ ВЕКТОРА

Миљана Младеновић

ОНТОЛОШКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕТОРИЧКИХ ФИГУРА

Тања Ивановић

ЛЕКСИЧКА АНАЛИЗА ДВОЧЛАНИХ ТЕРМИНОЛОШКИХ СИНТАГМИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Милена Милинковић

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Гордана Недељков

ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ И НОВА ДИМЕНЗИЈА ЧИТАЊА

Милена Обрадовић, Александра Арсенијевић, Михаило Шкорић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “YU РОК СЦЕНА”

 

ПРИКАЗИ

Владан Девеџић, Милан Крстић

РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Јелена Митровић

ПРИКАЗ ЕУРОЛАН 2015 ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ИЗ РАЧУНАРСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ