God. 16, br. ½, avgust 2016.

 

Miljana Mladenović
Univerzitet u Beogradu,
Matematički fakultet

 ONTOLOŠKO PREPOZNAVANjE RETORIČKIH FIGURA

UDK:811.163.41'322.2

Ključne reči:retoričke figure, komparacija, klasifikacija pomoću ontologije, WordNet

Sažetak: Automatsko prepoznavanje retoričkih figura (komparacije, ironije, sarkazma, humora, metafore i sl.) sve češće se koristi u zadacima obrade prirodnog jezika, pre svega za unapređenje sistema klasifikacije teksta prema osećanjima, mašinskog prevođenja, ali i sistema koji analiziraju jezičke strukture na različitim nivoima. U ovom radu predložena je metoda automatskog prepoznavanja i klasifikacije retoričkih figura iz grupe tropi koja koristi pravila ontološkog zaključivanja u ontologiji Srpski vordnet (SWN). Evaluacija metode izvedena je nad retoričkom figurom komparacija, a statistička ocena binarnog klasifikatora ROCkrivom (AUC=0.696) ukazuje da se on može uspešno koristiti u rešavanju ove vrste zadataka. Za dalje obučavanje ontologije SWN, predložena je polu-automatska metoda učenja ontologije povećanjem broja i vrsta relacija koje mogu pomoći u otkrivanju figurativnog govora u tekstovima na srpskom jeziku.

 

                                                                                                


NAUČNI RADOVI

Jovana Kovačević, Jelena Graovac

N-GRAMSKI ZASNOVANA KLASIFIKACIJA TEKSTA NA SRPSKOM JEZIKU PRIMENOM METODE STRUKTURALNIH PODRŽAVAJUĆIH VEKTORA

Miljana Mladenović

ONTOLOŠKO PREPOZNAVANjE RETORIČKIH FIGURA 

Tanja Ivanović

LEKSIČKA ANALIZA DVOČLANIH TERMINOLOŠKIH SINTAGMI ELEKTRODISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Milena Milinković

Milena Obradović, Aleksandra Arsenijević, Mihailo Škorić

IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “YU ROK SCENA”

 

PRIKAZI

 

Vladan Devedžić, Milan Krstić

RAČUNARSTVO U DRUŠTVENIM NAUKAMA

Jelena Mitrović

PRIKAZ EUROLAN 2015 LETNjE ŠKOLE IZ RAČUNARSKE LINGVISTIKE