Год. 6, бр. 3, септембар 2005.

OСТВАРИВАЊА МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА МАТИЧНИХ БИБЛИОТЕКА У МРЕЖИ СПАЦИЈАЛНИХ БИБЛИОТЕКА

НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2003. ГОДИНИ - ПРИКАЗ СТАЊА 

Милена Матић
УВОД

ЧЛАНЦИ

Бранислава АврамовићИванка КлајнБранислав ЂурашевићСлободан Милоњић 
ЦИТИРАНОСТ РАДОВА ДОКТОРА НАУКА ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА» ПРЕМА БАЗИ SCIENCE CITATION INDEX (SCI) 1. ОПШТА АНАЛИЗА ЦИТИРАНОСТИ

Стела Филипи-Матутиновић 
КОЈЕ СУ ПЕРСПЕКТИВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У ЕРИ ИНФОРМАЦИЈА?

Богољуб Мазић 
ПОКРЕТ ЗА ОТВОРЕНЕ АРХИВЕ (OAI)

Александра Вранеш 
ИЗАЗОВИ ОБРАЗОВАЊА БИБЛИОТЕКАРА

Драгана Милуновић 
СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: СТАЊE У 2003. ГОДИНИ И ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА

 

ПРИЛОЗИ

БИБЛИОТЕКЕ

СКУПОВИ

ВЕСТИ

МБС

OСТВАРИВАЊА МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА МАТИЧНИХ БИБЛИОТЕКА У МРЕЖИ СПАЦИЈАЛНИХ БИБЛИОТЕКА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2003. ГОДИНИ - ПРИКАЗ СТАЊА