Год. 17, бр. 2, 2017. 

Марија Пантић
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет

 

ПРИДЕВСКИ АТРИБУТИ УЗ ИМЕНИЦЕ „ЧОВЕК“, „ЖЕНА“, „МУШКАРАЦ“ И „МУЖ“

УДК 811.163.41'322.2

Kључне речи: придевски атрибути, придевске речи, корпусна анализа, листе учесталости, СрпКор2013, родне  разлике

Сажетак: Родне улоге и родни поредак друштва одражавају се али се и успостављају и одржавају у језику датог друштва. Ово истраживање има за циљ да анализом придевских речи које се јављају у функцији придевског атрибута уз именице ЧОВЕК, ЖЕНА, МУШКАРАЦ и МУЖ дође до систематичног приказа начина представљања мушкараца и жена у српском језику. Анализа је рађена над подацима добијеним напредном претрагом Корпуса савременог српског језика (СрпКор2013). Истраживање је започето над скупом од око 80 придевских речи за које се могло претпоставити да уз посматране именице имају различите обрасце и учесталости појављивања, па чак и значења, а затим је, са циљем објективног приказа, анализирани скуп проширен на све придевске речи које су се у претрази корпуса јавиле најмање 5 пута испред било ког облика бар једне од ове четири именице. Обрада добијених резултата подразумевала је потврду тражене функције и утврђивање значења детаљним или летимичним читањем конкорданци, у зависности од придевске речи, а затим и класификацију придевских речи ради прегледнијег приказа добијених података и једноставније анализе.

 

                                                                                                                


НАУЧНИ РАДОВИ
 

Цветана Крстев, Агата Савари

ИГРЕ СА ПОЛИЛЕКСИЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА БОЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ НАУЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Михаило Шкорић, Љиљана Колоња

УПОТРЕБА ПЛАТФОРМЕ ОМЕКА ЗА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ ДОМЕНА РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Биљана Пајић

ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА ГЕТЕ-ИНСТИТУТА

Марија Пантић

ПРИДЕВСКИ АТРИБУТИ УЗ ИМЕНИЦЕ „ЧОВЕК“, „ЖЕНА“, „МУШКАРАЦ“ И „МУЖ“
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 

Анђела Стошић, Марина Милошевић, Сандра Спасић, Ана Ђорђевић, Драгица Драгосав, Инес Станић

РАД НА МУЛТИМЕДИЈАЛНОМ ДОКУМЕНТУ „АЛ' СЕ НЕКАД ДОБРО ЈЕЛО“
 

ПРИКАЗИ
 

Драгана Столић

ЗБОРНИК „ПРАВНИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ“

Јелена Андоновски, Наташа Дакић

83. СВЕТСКИ КОНГРЕС ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ