God. 17, br. 2, 2017. 

Marija Pantić
Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet

 

PRIDEVSKI ATRIBUTI UZ IMENICE „ČOVEK“, „ŽENA“, „MUŠKARAC“ I „MUŽ“

UDK 811.163.41'322.2

Ključne reči: pridevski atributi, pridevske reči, korpusna analiza, liste učestalosti, SrpKor2013, rodne razlike

Sažetak: Rodne uloge i rodni poredak društva odražavaju se ali se i uspostavljaju i održavaju u jeziku datog društva. Ovo istraživanje ima za cilj da analizom pridevskih reči koje se javljaju u funkciji pridevskog atributa uz imenice ČOVEK, ŽENA, MUŠKARAC i MUŽ dođe do sistematičnog prikaza načina predstavljanja muškaraca i žena u srpskom jeziku. Analiza je rađena nad podacima dobijenim naprednom pretragom Korpusa savremenog srpskog jezika (SrpKor2013). Istraživanje je započeto nad skupom od oko 80 pridevskih reči za koje se moglo pretpostaviti da uz posmatrane imenice imaju različite obrasce i učestalosti pojavljivanja, pa čak i značenja, a zatim je, sa ciljem objektivnog prikaza, analizirani skup proširen na sve pridevske reči koje su se u pretrazi korpusa javile najmanje 5 puta ispred bilo kog oblika bar jedne od ove četiri imenice. Obrada dobijenih rezultata podrazumevala je potvrdu tražene funkcije i utvrđivanje značenja detaljnim ili letimičnim čitanjem konkordanci, u zavisnosti od pridevske reči, a zatim i klasifikaciju pridevskih reči radi preglednijeg prikaza dobijenih podataka i jednostavnije analize.

 

                                                                                                                


NAUČNI RADOVI
 

Cvetana Krstev, Agata Savari

IGRE SA POLILEKSIČKIM JEDINICAMA ZA BOLjE POVEZIVANjE NAUČNE ZAJEDNICE

Aleksandra Tomašević, Biljana Lazić, Dalibor Vorkapić, Mihailo Škorić, Ljiljana Kolonja

UPOTREBA PLATFORME OMEKA ZA DIGITALNE BIBLIOTEKE IZ DOMENA RUDARSTVA I GEOLOGIJE

Biljana Pajić

ELEKTRONSKA BIBLIOTEKA GETE-INSTITUTA

Marija Pantić

PRIDEVSKI ATRIBUTI UZ IMENICE „ČOVEK“, „ŽENA“, „MUŠKARAC“ I „MUŽ“
 

STRUČNI RADOVI
 

Anđela Stošić, Marina Milošević, Sandra Spasić, Ana Đorđević, Dragica Dragosav, Ines Stanić

RAD NA MULTIMEDIJALNOM DOKUMENTU „AL' SE NEKAD DOBRO JELO“
 

PRIKAZI
 

Dragana Stolić

ZBORNIK „PRAVNI ASPEKTI DIGITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE“

Jelena Andonovski, Nataša Dakić

83. SVETSKI KONGRES IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMATIKE