God. 17, br. 2, 2017.

Cvetana Krstev,
Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet, Srbija

Agata Savari
Univerzitet Fransoa Rable,
Tur, Francuska

 

IGRE SA POLILEKSIČKIM JEDINICAMA ZA BOLjE POVEZIVANjE NAUČNE ZAJEDNICE
 

UDK 811.163.41'37:794

Ključne reči: polileksičke jedinice, idiomi, igre, leksički resursi

Sažetak: U ovom radu prikazujemo igre u čijem fokusu su polileksičke jedinice – kombinacije reči koje pokazuju neočekivana leksička, sintaksička, semantička, pragmatička ili statistička svojstva. Ove igre se zasnivaju na višejezičnoj kolekciji polileksičkih jedinica koju su stvorili članovi naučne mreže, stručnjaci za obradu prirodnih jezika. U radu opisujemo proces prikupljanja podataka i ljihovo korišćenje  u igri uparivanja polileksičkih jedinica istog značenja u raznim jezicima, kroz pantomimu i kviz koji pominju idiome u kojima se pominju nacionalnosti. U ovom igrama je korišćena jezička raznovrsnost i bogatstvo članova akcije PARSEME da bi se učvrstila njihova međusobna povezanost. 

 

                                                                                                         


NAUČNI RADOVI
 

Cvetana Krstev, Agata Savari

IGRE SA POLILEKSIČKIM JEDINICAMA ZA BOLjE POVEZIVANjE NAUČNE ZAJEDNICE

Aleksandra Tomašević, Biljana Lazić, Dalibor Vorkapić, Mihailo Škorić, Ljiljana Kolonja

UPOTREBA PLATFORME OMEKA ZA DIGITALNE BIBLIOTEKE IZ DOMENA RUDARSTVA I GEOLOGIJE

Biljana Pajić

ELEKTRONSKA BIBLIOTEKA GETE-INSTITUTA

Marija Pantić

PRIDEVSKI ATRIBUTI UZ IMENICE „ČOVEK“, „ŽENA“, „MUŠKARAC“ I „MUŽ“
 

STRUČNI RADOVI
 

Anđela Stošić, Marina Milošević, Sandra Spasić, Ana Đorđević, Dragica Dragosav, Ines Stanić

RAD NA MULTIMEDIJALNOM DOKUMENTU „AL' SE NEKAD DOBRO JELO“
 

PRIKAZI
 

Dragana Stolić

ZBORNIK „PRAVNI ASPEKTI DIGITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE“

Jelena Andonovski, Nataša Dakić

83. SVETSKI KONGRES IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMATIKE