God. 17, br. 2, 2017. 

Aleksandra Tomašević
Biljana Lazić
Dalibor Vorkapić
Mihajlo Škorić
Ljiljana Kolonja
Univerzitet u Beogradu,
Rudarsko-geološki fakultet
 

UPOTREBA PLATFORME OMEKA ZA DIGITALNE BIBLIOTEKE IZ DOMENA RUDARSTVA I GEOLOGIJE

UDK 004.738.5:027.7]:004.42OMEKA

Ključne reči: Omeka, digitalne biblioteke, rudarstvo

Sažetak: U ovom radu biće predstavljena Omeka, veb platforma za prikazivanje digitalnih kolekcija i sistem za upravljanje njihovim sadržajem. Njenu primenu u oblasti tehničkih nauka, a konkretno u oblasti rudarstva, prikazaćemo na primeru digitalne biblioteke Romeka@RGF. Za Omeku smo se opredelili prvenstveno zbog činjenice da je jednostavna za korišćenje, potom ne zahteva usko specifične informatičke veštine i ima obimnu prateću dokumentaciju, što je čini pristupačnom za većinu korisnika, a naročito za rudarske inženjere, kojima je ova digitalna biblioteka i namenjena. Dokumenta prikupljena i uskladištena u ovu digitalnu biblioteku poslužiće kao podloga za dalji istraživački rad, ekstrakciju terminologije, obeležavanje teksta, ekstrakciju informacija i dr.


                                                                                                         


NAUČNI RADOVI
 

Cvetana Krstev, Agata Savari

IGRE SA POLILEKSIČKIM JEDINICAMA ZA BOLjE POVEZIVANjE NAUČNE ZAJEDNICE

Aleksandra Tomašević, Biljana Lazić, Dalibor Vorkapić, Mihailo Škorić, Ljiljana Kolonja

UPOTREBA PLATFORME OMEKA ZA DIGITALNE BIBLIOTEKE IZ DOMENA RUDARSTVA I GEOLOGIJE

Biljana Pajić

ELEKTRONSKA BIBLIOTEKA GETE-INSTITUTA

Marija Pantić

PRIDEVSKI ATRIBUTI UZ IMENICE „ČOVEK“, „ŽENA“, „MUŠKARAC“ I „MUŽ“
 

STRUČNI RADOVI
 

Anđela Stošić, Marina Milošević, Sandra Spasić, Ana Đorđević, Dragica Dragosav, Ines Stanić

RAD NA MULTIMEDIJALNOM DOKUMENTU „AL' SE NEKAD DOBRO JELO“
 

PRIKAZI
 

Dragana Stolić

ZBORNIK „PRAVNI ASPEKTI DIGITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE“

Jelena Andonovski, Nataša Dakić

83. SVETSKI KONGRES IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMATIKE